e-Podatki

2.1. Przedsiębiorcy chcą jasnych zasad naliczania podatków 2013-02-26


Prezes Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwrócił się w otwartym liście do Donalda Tuska z apelem o jasne przepisy podatkowe. Chcemy działać na podstawie prawa, a nie tylko jego rozlicznych interpretacji – deklaruje prezes federacji. Do kampanii na rzecz poprawy prawa podatkowego dla małych i średnich firm włączyła się również "Rzeczpospolita".

Przedsiębiorcy postulują o to, by przedsiębiorcy mogli prowadzić działalność według trzech fundamentalnych zasad: jasność i czytelność zasad naliczania podatku dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na stopień wykształcenia i doświadczenia biznesowego, interpretowanie prawa na korzyść przedsiębiorcy 
i obywatela w sytuacjach wątpliwych oraz przeniesienie kompetencji do rozstrzygnięć w sprawach podatkowych z izb skarbowych na sądy.

Co poniedziałek na łamach "Rzeczpospolitej" publikowane będą przykłady przepisów, które są źródłem kłopotów przedsiębiorców z fiskusem. Opisane zostaną również historie podatników walczących o swoje prawa – zarówno przegrane, które doprowadziły firmy do ruiny, jak i napiętnowane wyrokami sądów nadużycia władz skarbowych.

Na zakończenie akcji przygotowana zostanie czarna lista przepisów, która ma zostać przekazana  politykom.

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana w imieniu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który wytwarza ponad 60 proc. PKB i daje 70 proc. wszystkich miejsc pracy w naszym kraju.

Pragniemy zwrócić uwagę rządu RP, a w szczególności Pana Premiera, na stale pogarszającą się sytuację małych 
i średnich firm. Codzienną ciężką pracą polscy przedsiębiorcy przyczyniają się do podniesienia jakości życia i wzrostu bogactwa naszego kraju, jednakże w swych działaniach napotykają szereg trudności zagrażających swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Postulujemy, by polski przedsiębiorca mógł prowadzić działalność według trzech fundamentalnych zasad, które doprowadzą do odnowy naszego życia gospodarczego.

1.

Jasność i czytelność zasad naliczania podatku dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na stopień wykształcenia i doświadczenia biznesowego. 
Wymaga to zmian prawa podatkowego 
– w szczególności VAT, PIT i CIT.

2.

Interpretowanie prawa na korzyść przedsiębiorcy 
i obywatela w przypadku niejasności przepisów. 
Ich adresaci nie mogą ponosić konsekwencji 
za luki prawne.

3.

Przeniesienie kompetencji do rozstrzygnięć w sprawach podatkowych z izb skarbowych na sądy. Wymaga to zmian w procedurach podatkowych.

Pierwsza zasada odnosi się do sytuacji, w której pełnoletni obywatel RP, zdolny do czynności prawnych, rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Nabywa tym samym zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa. Zatem prawo podatkowe powinno być tak skonstruowane, by obywatel ten mógł samodzielnie rozliczyć się z przychodów i rozchodów swojej firmy, bez względu na swój stopień wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Druga zasada zakłada, że obywatel nie może odpowiadać za błędne decyzje osób trzecich, ale jedynie powinien ponosić odpowiedzialność za własne decyzje.

Trzecia zasada odnosi się do sytuacji, w której orzekające organy skarbowe są sędziami we własnej sprawie. Obecnie jako strona w ewentualnym sporze z podatnikiem wydają decyzje, które de facto są wyrokami w sporach. Jedynym organem mającym moc wydawania ostatecznych orzeczeń w sprawach spornych między podatnikiem a organami skarbowymi powinien być tylko niezależny sąd. W obecnym stanie prawnym w momencie wydania decyzji przez izbę skarbową (czasami z klauzulą natychmiastowej wykonalności) przedsiębiorcy zostają pozbawieni środków finansowych, co nierzadko oznacza bankructwo firmy i utratę dorobku życia.

Wprowadzenie tych trzech fundamentalnych zasad nie tylko przywróci zaufanie przedsiębiorców do państwa, lecz także przyspieszy wzrost gospodarczy Polski, ograniczy bezrobocie, zahamuje emigrację i ograniczy szarą strefę.

Z wyrazami szacunku 
—Maciej Wroński, 
prezes Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw

(Źródło: Rzeczpospolita; Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw)