e-Podatki

1.2. 1 proc. CIT na rzecz jednostek naukowych już w 2014 r. 2013-02-19


Od 2014 r. firmy będą mogły przekazywać 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) instytutom naukowym, badawczym czy uczelnianym. Rozwiązania mają być podobne jak te obowiązujące już przy przekazywaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Najwięksi podatnicy będą mogli podzielić swój 1 proc. podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych.

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowały zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)

Podmiotami uprawnionymi do pozyskiwania środków finansowych pochodzących z 1% podatku CIT będą podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz utworzone na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem będzie posiadanie przez nie kategorii naukowej A+, A lub B, a środki finansowe będą mogły być przeznaczone na cele określone w statutach tych jednostek.

W przypadku największych podatników podatku CIT dopuszczona zostanie możliwość rozdysponowania 1% podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych. Dotyczyć to będzie kwot 1% podatku należnego wynoszących co najmniej 1 mln zł.

Projekt zakłada również możliwość poinformowania jednostki naukowej o danych podmiotu deklarującego chęć przekazania 1% podatku CIT, podobnie jak to ma miejsce w przypadku przekazywania 1% podatku PIT na rzecz OPP.

Projekt ustawy przekazano do konsultacji społecznych. Planuje się, by rozwiązania te weszły w życie z początkiem 2014 r. i miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od tego roku.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)