e-Podatki

1.4. Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 2013-02-12


W piątek Sejm uchwalił ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowe przepisy mają na celu zwalczanie coraz częstszych zatorów płatniczych. Ustawa trafi do Senatu.

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 423 posłów, żaden nie był przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu.

Wprowadzenie nowych przepisów wynika z obowiązku wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2011 roku ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Należności między przedsiębiorcami powinny być regulowane w ciągu maksymalnie 60 dni kalendarzowych, chyba że strony ustalą inny termin i że nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Przekroczenie 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie, jeśli wierzyciel udowodni, że okoliczności takiej umowy były rażąco nieuczciwe. Po wypełnieniu zobowiązań umownych, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie lub w wysokości uzgodnionej między stronami.

W transakcjach między przedsiębiorcami a organami publicznymi termin zapłaty będzie krótszy – 30 dni. Oznacza to, że termin uregulowania należnej zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. W wyjątkowych, skomplikowanych sytuacjach, możliwe będzie jego wydłużenie - maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, jeśli zgodzą się na to strony. Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać odsetki.

Wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia od dłużnika należności. Stała rekompensata (40 euro) będzie naliczana od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach.

Nowe przepisy obejmą również przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

(Źródło: PAP)