e-Podatki

1.1. Odsetki podatkowe znowu w dół 2013-02-12


Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5–6 lutego br. obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Od 7 lutego br. stopa kredytu lombardowego wynosi 5,25 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12,5 proc. w skali rocznej (suma 200 proc. stopy lombardowej i 2 proc.), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,38 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Obniżona została również do 6,25 proc. stawka opłaty prolongacyjnej.

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

(Źródło: podatki.biz)