e-Podatki

2.1. Koszty pracy, podatki oraz obciążenia biurokratyczne to największe bariery rozwoju MSP 2013-02-05


Koszty pracy, wysokość podatków oraz obciążenia biurokratyczne to największe bariery rozwoju przedsiębiorstw. Gorzej oceniają oni perspektywy na kolejne 12 miesięcy oraz odczuwają spowolnienie gospodarcze. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm za rok 2012 , który jest syntetyczną miarą nastrojów mikro i małych firm, spadł o 2 pkt. do 90 pkt. "Raport o sytuacji mikro i małych firm" przygotował bank Pekao.

"Obniżka Wskaźnika jest spowodowana gorszą oceną najbliższych 12 miesięcy oraz niższą oceną ogólnej sytuacji gospodarczej i sytuacji branży. Firmy dużo lepiej oceniają te obszary, które są bezpośrednio związane z sytuacją własnego przedsiębiorstwa. Najważniejszymi barierami rozwoju są w opinii przedsiębiorców koszty pracy, wysokość podatków oraz obciążenia biurokratyczne" - napisano w komentarzu do raportu.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury jest syntetyczną miarą nastrojów mikro i małych firm. Jest on wyliczany w oparciu o odpowiedzi respondentów na pytania o ocenę ostatnich i przyszłych 12 miesięcy w ośmiu obszarach (ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, poziom zatrudnienia, czas oczekiwania na zapłatę oraz dostępność zewnętrznego finansowania).

"W tegorocznym badaniu daje się zauważyć duży rozdźwięk pomiędzy niezłą oceną sytuacji samych firm, a gorszą oceną sytuacji gospodarczej w kraju czy branży, w której działają. Ocena sytuacji firmy jest o 12 pkt. wyższa niż ocena ogólnej sytuacji gospodarczej" - powiedział podczas prezentacji reportu Grzegorz Piwowar, wiceprezes Pekao.

Z badania wynika, że najwyższe wartości Ogólnego Wskaźnika Koniunktury odnotowano w segmencie "produkcja i usługi", gdzie wskaźnik wyniósł 91 pkt.

"Na przeciwległym biegunie znalazł się handel ze Wskaźnikiem na poziomie 88 punktów. W sektorze mikro i małych firm widać znaczne pogorszenie sytuacji w branży budowlanej (Wskaźnik obniżył się z 93 do 89 punktów). Najbardziej stabilna sytuacja występuje w produkcji, gdzie wartość Wskaźnika utrzymuje się na podobnym poziomie od 3 lat" - napisano.

Z badania wynika także, że w 2012 roku działalność eksportową prowadziło 12 proc. mikro i małych firm. Firmy te dużo lepiej oceniają sytuację swoich przedsiębiorstw (96 pkt.) i wielkość przychodów (102 pkt.) niż firmy, które nie eksportują towarów i usług.

"Badania prowadzone przez Pekao po raz trzeci pokazują stopniowy wzrost wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania działalności bieżącej (z 22 proc. w roku 2010 do 24 proc. w roku 2012) i inwestycyjnej (z 19 proc. w 2010 r. do 21 proc. w 2012 r.). Nadal jest jednak spory potencjał do wzrostu, biorąc pod uwagę dobrą dostępność zewnętrznego finansowania, ocenioną na 97 pkt. Impulsem dla większego wykorzystania zewnętrznego finansowania w przyszłości może być uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych w ramach nowego budżetu UE" - dodano.

Badanie zostało przeprowadzone w dn. 3-21 września 2012 r., na próbie 7 tys. mikro i małych przedsiębiorstw.

(Źródło: PAP)