e-Podatki

1.1. Do końca stycznia deklaracja PIT-28 2013-01-29


Do 31 stycznia podatnicy, którzy płacą zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (na deklaracji PIT-28) powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Z takiego sposobu przekazania rocznej deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od podatku, mogą także skorzystać podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz ci, którzy płacą zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PIT-19A). Oni również muszą rozliczyć się do 31 stycznia 2013 r.

Zeznanie PIT-28, deklaracje PIT-16A i PIT-19A można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Również w ten sposób składa się korektę tych deklaracji. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z darmowej, bezpiecznej i wygodnej aplikacji e-Deklaracje Desktop, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów albo skorzystanie z interaktywnych formularzy deklaracji znajdujących się na stronie e-Deklaracje w zakładce Formularze. Potwierdzeniem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e-Deklaracje.

Rozliczając się na formularzu PIT-28 można korzystać z przysługujących ulg i odliczeń, przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wypełnione zeznanie należy złożyć do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym - czyli do 31 stycznia 2013 r., w urzędzie skarbowym właściwym według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Składając zeznanie podatkowe za 2012 r. należy pamiętać o prawidłowym podaniu swojego identyfikatora podatkowego. Obecnie jest nim numer PESEL albo NIP. Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL, które:

  • nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
  • nie są płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenie społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, w zeznaniu muszą podać NIP.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)