e-Podatki

2.1. Będzie nowa ulga podatkowa wspierająca rozwój i innowacje 2013-01-22


Z przedstawionego przez resort gospodarki projektu „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” wynika, że być może już w przyszłym roku wprowadzona zostanie nowa ulga podatkowa wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacje.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP) jest kompleksowym katalogiem instrumentów, a jednocześnie programem rozwoju – programem wykonawczym do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.

PRP jest propozycją systemu wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjności. Obejmuje on zarówno usuwanie barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw, jak i aktywne działania na rzecz wzrostu ich innowacyjności i konkurencyjności. Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla biznesu, wzmacnianiu różnorodnych form finansowania B+R i innowacji, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego dla innowacyjności, wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze światem nauki oraz samych przedsiębiorców, e-gospodarce, a także zrównoważonym rozwoju. W centrum uwagi PRP znalazły się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na czym miałaby polegać nowa ulga? Od podatku należnego odliczane byłoby 126% kosztów kwalifikowanych (100% kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów i 26% tych kosztów odliczanych od podatku należnego). Chodzi oczywiście tylko o wydatki na badania i rozwój.

Niewykorzystana w danym roku podatkowym korzyść fiskalna, powinna móc być wykorzystana w kolejnych latach podatkowych. Jest to istotne ze względu na dużą niepewność finansową związaną z prowadzeniem prac B+R. Koszty przedsięwzięć badawczo-rozwojowych są zazwyczaj wysokie, a szanse ich powodzenia trudne do przewidzenia. W razie niewystarczających zysków w danym roku, przedsiębiorca musi mieć możliwość wykorzystania zachęty fiskalnej w późniejszym okresie. Taka możliwość zwiększa przewidywalność korzyści fiskalnych i pozwala na efektywną alokację wydatków na B+R.

W przypadku przedsiębiorców nie prowadzących lecz zlecających prowadzenie badań innemu przedsiębiorcy (niepowiązanemu kapitałowo), przedsiębiorstwa muszą uzgodnić pomiędzy sobą, które z nich będzie mogło dokonać odliczenia kosztów projektu B+R od podatku. Przedsiębiorcy zlecający badania i korzystający z ulgi będą zobowiązani do wskazania w sprawozdaniu podatkowym przedsiębiorcy wykonującego zlecenie, co uniemożliwi korzystanie z ulgi przez dwóch przedsiębiorców. Przedsiębiorcy prowadzący badania będą zobowiązani do odrębnej ewidencji wydatków na B+R oraz do przechowywania dokumentacji (kalkulacja kosztów B+R zweryfikowana przez jednostkę certyfikującą oraz faktury dokumentujące ich poniesienie; opis projektu) na wypadek kontroli organów podatkowych.

Z ulgi skorzystają przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Nowopowstające przedsiębiorstwa oraz większość małych przedsiębiorstw nie generuje bowiem wystarczającego dochodu, aby odliczać znaczące dla ich działalności kwoty wydatków na działalność B+R.

Możliwość skorzystania z ulgi fiskalnej na badania i rozwój weryfikowałaby nowa instytucja certyfikująca, powoływana przez resort gospodarki.

Ulga na badania i rozwój mogłaby zostać wprowadzona już w 2014 r. Będzie to możliwe jednak tylko wtedy, gdy „ocena sytuacji budżetowej na lata 2012-2013 przez Ministerstwo Finansów będzie pozytywna”.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)