e-Podatki

1.2. Odsetki podatkowe w dół 2013-01-15


Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8–9 stycznia br. obniżyła stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Od 10 stycznia br. stopa kredytu lombardowego wynosi 5,5 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,75 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Obniżona została również do 6,5 proc. stawka opłaty prolongacyjnej.

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

(Źródło: podatki.biz)