e-Podatki

1.5. Procedura sprostowania lub wykreślania wpisu z CEIDG będzie prostsza 2012-12-11


W dniu 4 grudnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy upraszczają procedurę sprostowania i wykreślenia wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz poszerzają zakres danych w nim zawartych.

W projekcie uproszczono procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG. Wykreślenie wpisów z systemu po upływie 24-miesięcznego okresu zawieszenia działalności gospodarczej, czy zgonu przedsiębiorcy ma następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania decyzji Ministra Gospodarki. MG nie będzie również wydawać postanowień o sprostowaniu błędów powstałych przy przekształcaniu przez gminę wniosku o wpis z formy papierowej na elektroniczną. Z siedmiu do czternastu dni wydłuży się też czas, w jakim będzie można dokonać zmiany i złożyć wniosek o wykreślenie z systemu. Przepisy te obniżą koszty funkcjonowania administracji oraz skrócą oczekiwanie na wykreślenie czy sprostowanie danych w CEIDG.

Łatwiejsze będzie również uzyskiwanie pełnych zaświadczeń o wpisie do Ewidencji. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, udostępnianie danych przez CEIDG nadal będzie odbywać się elektronicznie i w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale przedsiębiorca będzie miał możliwość uzyskiwania z CEIDG zaświadczenia zawierającego adres zamieszkania oraz inne dane niejawne tylko w zakresie własnego zaświadczenia. Poszerzeniu ulegnie zakres danych we wpisie, który będzie zawierał m.in. informacje, czy przedsiębiorca prowadzi działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej, oraz numer telefonu, jeżeli osoba zdecyduje, że ma być on widoczny.

Zmiany przewidują również możliwość dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Informacje te będą przekazywane elektronicznie do ZUS. Z urzędu następowało będzie dopisywanie do danych zawartych w CEIDG numerów identyfikacyjnych spółki, m.in. NIP i REGON.

Przedsiębiorca, decydujący się na zawieszenie działalności gospodarczej we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG, nie będzie musiał jeszcze raz podawać wszystkich danych adresowych związanych z prowadzeniem firmy. Jeśli natomiast poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do tego czasu będzie mógł zrezygnować z wpisu i jego dane nie będą publikowane w CEIDG.

Rozwiązania MG ułatwiają również dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Wskazanie adresu zamieszczonego w CEIDG będzie bowiem rodziło skutki administracyjne i sądowe. Proponujemy także wykreślenie z systemu przedsiębiorcy posługującego się adresem, do którego nie ma tytułu prawnego. Ułatwi to walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Nowe przepisy porządkują także publikacje informacji o wyrokach zakazujących prowadzenie działalności gospodarczej. W orzeczeniach sądów karnych zakazany rodzaj działalności będzie wskazywany według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Minister Gospodarki zostanie również upoważniony do trwałego usunięcia z wpisu w CEIDG informacji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, który zostało uznane za niebyłe (uległo zatarciu).

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)