e-Podatki

1.4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych 2012-12-11


W dniu 4 grudnia 2012 r. rząd przyjął ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 30-dniowy termin zapłaty przez organ publiczny, 30-dniowa procedura badania zgodności towaru lub usługi z umową oraz ryczałtowa stała kwota rekompensaty za koszty dochodzenia należności to główne zmiany, które wprowadza projekt nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Zgodnie z projektem w razie ustalenia terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości tzw. odsetek podatkowych.

Nadal obowiązywać będzie przepis, zgodnie z którym wierzyciel ma możliwość naliczenia odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia. Ma to miejsce, jeżeli strony przewidziały w kontrakcie termin dłuższy niż 30 dni.

W umowach, w których dłużnikiem jest organ publiczny, proponowane jest wprowadzenie 30-dniowego terminu zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. W szczególnych przypadkach możliwe będzie przedłużenie tego terminu maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Natomiast 60-dniowy termin zapłaty jako zasada będzie mógł być stosowany jedynie wobec jednostek publicznych udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności szpitali.

Projekt wprowadza również maksymalny, 30-dniowy termin na przeprowadzenie tzw. procedury badania towaru lub usługi potwierdzającej ich zgodność z umową.

W ustawie przewidziano także nowy instrument, dzięki któremu wierzyciel otrzyma zwrot kosztów, które poniósł przy dochodzeniu należnej mu od dłużnika kwoty. Wprowadzona zostanie stała rekompensata o równowartości 40 euro wyrażona w złotych. Jej naliczanie możliwe będzie od momentu wymagalności odsetek za opóźnienie w płatnościach, bez konieczności odrębnego wezwania do jej zapłaty.

Gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie mógł wystąpić na drogę sądową, aby uzyskać zwrot wszelkich wydatków, jakie poniósł próbując odzyskać należność.

Projekt nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)