e-Podatki

1.3. Nowe przepisy o finansach publicznych 2012-11-27


Rada Ministrów zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zmieniającym sposób liczenia długu publicznego oraz związanymi z tym zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do relacji PDP do PKB ogłoszonej za rok 2012.

Planowane zmiany zakładają wprowadzenie regulacji dotyczących niestosowania w określonych sytuacjach ograniczeń wynikających z przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB) progu 50 lub 55 proc.
W razie przekroczenia przez relację długu do PKB progu 50 proc. i 55 proc., PDP byłby przeliczany na złote z zastosowaniem średniej arytmetycznej ze średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze z roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja.

PDP byłby też pomniejszany o wolne środki finansowe Ministra Finansów na koniec roku budżetowego służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w następnym roku budżetowym. Gdyby wynikająca z otrzymanej w powyższy sposób kwoty relacja PDP do PKB nie przekraczała 50 proc. lub 55 proc., procedury sanacyjne wynikające z ustawy o finansach publicznych nie byłyby stosowane.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiany mają na celu ograniczenie wpływu wahań kursów walut obcych oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa następnego roku budżetowego na stosowanie ograniczeń zawartych w procedurach ostrożnościowo-sanacyjnych.

Wdrożenie zmian przewidzianych w projekcie ustawy ma skutkować zwiększeniem przewidywalności polityki fiskalnej państwa poprzez wyeliminowanie ryzyka uruchomienia dotkliwych procedur mających wpływa zarówno na stronę dochodową (np. podwyższenie stawek VAT), jak i wydatkową (np. ograniczenie indeksacji ren i emerytur) sektora finansów publicznych, wymuszonego przejściowym osłabieniem złotego lub też prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

(Źródło: wnp.pl; abc.com.pl)