e-Podatki

1.3. Nowe preferencje taryfowe w ramach systemu GSP 2012-11-13


Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowe kryteria korzystania z preferencji dla państw beneficjentów.

W Dz. Urz. UE seria L Nr 303 z 31.10.2012 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008.

Rozporządzenie stosuje się już od dnia 20 listopada 2012 r, preferencje taryfowe w ramach rozwiązań preferencyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają zastosowanie jednak od dnia 1 stycznia 2014 r. Oznacza to w praktyce, że obecny system GSP obowiązuje do dnia 1 stycznia 2014 r. Tak długi okres przejściowy ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z warunkami nowego reżimu.

Nowy system ograniczy liczbę państw beneficjentów do 89. Zmniejszenie liczby państw korzystających z preferencji taryfowych ma na celu skuteczniejsze ukierunkowanie pomocy dla krajów rozwijających się, które przyjęły na siebie obowiązki wiążące się ze skutecznym wykonywaniem podstawowych konwencji w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów. Nowe preferencje mają wspierać dalszy rozwój gospodarczy tych państw, a tym samym wychodzić naprzeciw potrzebie zrównoważonego rozwoju.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)