e-Podatki

1.2. Nowelizacja ustawy o PIT podpisana 2012-11-13


Prezydent podpisał w dniu 11 listopada br. nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50 proc.) kosztów uzyskania przychodów przez twórców.

W ustawie z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidziano całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadzono jednak ograniczenie w tym zakresie. Odliczenie przysługiwać będzie bowiem podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Druga grupa zmian dotyczy tzw. ulgi prorodzinnej. Obecnie jej wysokość nie jest uzależniona ani od liczby posiadanych dzieci, ani od sytuacji majątkowej rodziny. Po zmianach ulga dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci zostanie podwyższona. Ograniczono natomiast zakres przedmiotowej preferencji, poprzez wprowadzenie limitu dochodów, w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne – 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.

Ograniczono również prawo do zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50 proc. nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.

(Źródło: prezydent.pl)