e-Podatki

2.1. PKPP zadowolona ze zmian w projekcie ustawy o VAT 2012-11-13


Nowe zasady ustalania terminu na rozliczenie podatku VAT zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014. Jest to korzystne dla przedsiębiorców - uważa PKPP Lewiatan.
Sejmowa Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego przyjęła w dniu 6 listopada poselskie poprawki do projektu ustawy o VAT.

- Najwięcej kontrowersji budziła treść projektowanego art. 19a, zgodnie z którym obowiązek podatkowy miałby powstawać z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zmiana ta, byłaby wyjątkowo niekorzystna dla przedsiębiorców świadczących usługi masowo (telekomunikacja, energetyka, media). Dostosowanie się do tych przepisów spowodowałoby konieczność przebudowania systemów księgowych, co szczególnie u dużych i średnich podatników wiązałoby się z olbrzymimi nakładami finansowymi. Poprawki przyjęte przez podkomisję wprowadzają wyjątek od ogólnej zasady, dla takich usług. Po zmianach obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego oraz świadczenia m. in. usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych powstawał będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak, niż z upływem terminu płatności - podkreśla Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan.

Zdaniem PKPP Lewiatan korzystną poprawką jest również wprowadzenie do projektu ustawy przepisów umożliwiających nabywcy towaru lub usługi wystawienie noty korygującej, jeżeli faktura zawiera drobne błędy. Projekt złożony do Sejmu tej możliwości nie przewidywał.

Podkomisja przyjęła również zmianę brzmienia art. 86 ust. 10 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie ze zmianą przyjętą przez podkomisję, a postulowaną przez PKPP Lewiatan, prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwać będzie pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Wydłużono vacatio legis. Przepisy, które miały zacząć obowiązywać od 1 lipca 2013r., wejdą w życie 1 stycznia 2014r.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)