e-Podatki

Jak zaokrąglać podatki. 2006-01-11


Od 1 stycznia 2006 roku nie tylko podstawę opodatkowania, ale także podatek zaokrągla się do pełnych złotych. Wynika to ze zmiany Ordynacji podatkowej. Stare zasady należy jednak stosować w przypadku korekt deklaracji, jeśli obowiązek podatkowy powstał do końca ubiegłego roku.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2006 roku, ujednoliciła zasady zaokrąglania. Obecnie do pełnych złotych zaokrągla się:
■ podstawę opodatkowania,
■ kwoty podatków,
■ odsetki za zwłokę,
■ opłaty prolongacyjne,
■ oprocentowanie nadpłat,
■ wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom.

Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Nowych zasad zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Nowe zasady zaokrąglania należy stosować do wszystkich deklaracji (i ich korekt) składanych po dniu 1 stycznia 2006 r., dotyczących zobowiązań, których termin płatności upływa po tym dniu. Także w decyzjach i postanowieniach, które są wydawane od 1 stycznia 2006 r. będą stosowane nowe zasady – niezależnie od tego, czy dotyczą zobowiązań, których termin płatności upłynął przed czy po dniu 1 stycznia 2006 r.

Stare zasady powinny natomiast być stosowane w korektach deklaracji za 2005 rok i lata wcześniejsze, jeśli wykazywane w nich zobowiązania podatkowe powstały przed 1 stycznia 2006 r. (…)

(źródło Gazeta Prawna 09/01/2006)