e-Podatki

2.1. PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia rozporządzenie fakturowe 2012-10-30


Eksperci PKPP Lewiatan pozytywnie oceniła projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zmiany zmniejszą bowiem ilość obowiązków administracyjnych. Wprowadzenie niektórych przepisów będzie się wiązało jednak z kosztownymi i licznymi zmianami w systemach informatycznych firm. PKPP Lewiatan postuluje pozostawienie not korygujących lub wprowadzenie innego mechanizmu korygowania pomyłek na fakturze, niewpływających na ich wartość.   

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 28 marca 2011r. do zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE. Zmiany mają uprościć wystawianie faktur przez podatników oraz spowodować odbiurokratyzowanie wielu wymogów formalnych dotyczących fakturowania.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  1. umożliwienie wystawiania faktur VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym,
  2. mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, będą obowiązani tylko do zamieszczenia w treści wystawianych przez nich faktur oznaczenia „metoda kasowa” w miejsce oznaczenia „Faktura VAT – MP”,
  3. podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy, będą zobowiązani do zamieszczenia w treści wystawionych przez nich faktur odpowiednio oznaczenia „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”; utrzymany zostanie w stosunku do tych podatników obowiązek pomijania na fakturze kwoty podatku VAT od marży,
  4. faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie będą musiały już zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu,
  5. wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych, jezeli kwota transakcji nie będzie przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty na fakturze będą określone w euro), przy zachowaniu równocześnie możliwości wystawienia w takiej sytuacji faktury zawierającej pełną ilość danych, jeśli tylko będzie wola podatnika lub nabywcy,
  6. likwidacja sformalizowanej obecnie procedury i warunków wystawiania faktur przez nabywcę,
  7. likwidacja szczegółowych zasad wystawiania faktur w razie stosowania przez podatnika cen urzędowych, kwestie sposobu wyliczenia podatku pozostawiono do wyboru podatnika,
  8. w miejsce obecnej możliwości wystawiania faktur zbiorczych tylko za transakcje dokonane w ciągu kolejnych siedmiu dni zaprojektowano możliwość wystawienia faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego.
  9. faktury dokumentujące dostawy wewnątrzwspólnotowe będą mogły być wystawiane nawet do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały miejsce.
Bez zmian pozostaną terminy wystawiania faktur, dane, które powinny one zawierać, zasady wystawiania faktur dokumentujących transakcje opodatkowane poza terytorium kraju oraz zasady przechowywania faktur.

(Źródło: PKPP Lewiatan)