e-Podatki

2.1. Projekt A. Szejnfelda zbieżny z rekomendacjami BCC 2012-10-23


Znane są już założenia do rządowego projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce i rozszerzenia metody kasowej rozliczania podatków w czasie dla tzw. małych podatników. Tymczasem w Sejmie jest juz gotowy i dopracowany projekt ustawy (o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług) zgłoszony przez posła Adama Szejnfelda. W projekcie proponuje się zmiany w VAT, CIT/PIT, znacznie upraszczające możliwość stosowania tzw. ulgi na złe długi w VAT, a ponadto wprowadza analogiczną regulację do obu ustaw o podatkach dochodowych. Projekt A. Szejnfelda jest zbieżny z rekomendacjami zmian w podatkach, które Business Centre Club zgłosił w maju w kontekście regulacji ograniczających skalę zatorów płatniczych. 

Z uzasadnienia projektu wynika, że jego głównym celem jest rozwiązanie problemu zatorów płatniczych. Zmiany unormowań prawa podatkowego w tym zakresie niewątpliwie mogą mieć pozytywny skutek, jednak jedynie wspierający dla systemowych rozwiązań w innych dziedzinach prawa wpływających na skuteczność i szybkość dochodzenia zaległości od dłużników (Kodeks postępowania cywilnego, Prawo upadłościowe i naprawcze, przepisy dotyczące postępowania sądowego i egzekucyjnego). Business Centre Club zdecydowanie popiera projekt ustawy. Przyjęcie przez ustawodawcę proponowanych rozwiązań bez wątpienia w istotny sposób odciążyłoby podatników, którym dłużnik nie zapłacił należności. Z drugiej strony mogłoby wpływać mobilizująco na dłużników.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w trzech ustawach (PIT, CIT i VAT), w wyniku których przedsiębiorca (wierzyciel), który nie dostał w terminie zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub usługi miałby prawo do obniżenia podstawy opodatkowania zarówno w podatku dochodowym jak i podatku VAT. Jednocześnie przedsiębiorca dłużnik miałaby obowiązek podwyższenia zobowiązania podatkowego z tytułu zobowiązań których nie zapłacił w terminie. Mechanizm korekt w przypadku wszystkich trzech ustaw miałby mieć zastosowanie po upływie 30 dni od terminu płatności.

Problem płynności finansowej jest dla przedsiębiorstw coraz większym problemem. Obecnie jeżeli dłużnik nie zapłaci zobowiązania za dostarczone towary czy usługi przedsiębiorca (wierzyciel) zmuszony jest do kredytowania swojego nierzetelnego kontrahenta (dłużnika), ale ponadto musi od nieotrzymanej wierzytelności zapłacić ponad 40% (CIT/PIT i VAT) podatków. Proponowane rozwiązanie miałoby zdecydowanie pozytywny wpływ na gospodarkę, ponieważ przyczyniałoby się do urealnienia obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw.

Wejście w życie proponowanych zmian powodowałoby istotną zmianę w zakresie księgowości przedsiębiorstw. Stosowanie obecnie obowiązującej w systemie podatkowym zasady memoriałowej przy rozliczaniu przychodów i kosztów podatkowych jest powiązane z zasadą memoriałową wynikającą z przepisów o rachunkowości. Wprowadzenie dla rozliczeń podatkowych rozwiązań odmiennych - od tych przyjętych w rachunkowości - skutkowałoby nałożeniem na podatników dodatkowych obowiązków przejawiających się w konieczności prowadzenia podwójnej ewidencji (jednej dla celów rachunkowych i drugiej dla celów podatkowych). Dla podatników prowadzących uproszczone formy księgowości wiązałoby się koniecznością prowadzenia ewidencji obrotu pieniężnego.

(Źródło: BCC)