e-Podatki

1.5. Uproszczenie zasad wystawiania faktur 2012-10-16


Od 1 stycznia 2013 r. uproszczone zostaną częściowo zasady wystawiania faktur. Zmiany wynikają z projektów nowelizacji (z 10 października 2012 r.) rozporządzeń Ministra Finansów- w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług 6raz w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

Nowelizacja ma dostosować polskie przepisy do dyrektywy Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

Z projektu wynika, ze faktury VAT będą mogli wystawiać również zarejestrowani, ale zwolnieni, podatnicy VAT. Będą mieli wybów, czy dokumentować daną transakcję za pomocą faktury czy rachunkiem (na dotychczasowych zasadach). „Mali podatnicy”, rozliczający się metodą kasową, będą zobowiązani tylko do zamieszczania w treści wystawianych przez siebie faktur oznaczenia „metoda kasowa” – zamiast obecnego oznaczenia „Faktura VAT-MP”.

Inne zmiany to m.in.:
–likwidacja obowiązku wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego na fakturze dokumentującej sprzedaż paliw;
– likwidacja szczegółowych zasad wystawiania faktur w sytuacji stosowania przez podatnika cen urzędowych (o sposobie wyliczenia podatku zadecyduje podatnik);
– likwidacja procedury i warunków wystawiania faktur przez nabywcę (o sposobie zatwierdzania zdecydują strony transakcji);
– wprowadzenie możliwości wystawiania uproszczonych faktur, gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł lub 100 euro.

W projekcie nie przewidziano zmian terminów wystawiania faktur, informacji, które powinny zawierać, zasad wystawiania faktur dokumentujących transakcje opodatkowane poza terytorium Polski. Zmianom nie ulegną również zasady przechowywania faktur i lista dokumentów, uważanych obecnie za faktury.

Jeśli chodzi o e-faktury, zlikwidowany zostanie dotychczasowy obowiązek wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłania. Będzie to teraz zalezalo tylko od umowy między stronami. Wystarczy więc np. ustna zgoda przyszłego odbiorcy faktur elektronicznych.

(Źródło: podatki.biz)