e-Podatki

2.2. VAT od działalności sądów polubownych 2012-10-09


Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiedział na wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i stawki podatku działalności sądu polubownego.

Działalność sądu polubownego ma mieć charakter odpłatny. Za postępowanie będą pobierane opłaty, w tym opłata arbitrażowa oraz opłata rejestracyjna. Przeznaczane zostaną one na pokrycie kosztów funkcjonowania sądu, w tym na wynagrodzenia arbitrów oraz na sfinansowanie kosztów funkcjonowania organów statutowych sądu określonych w jego regulaminie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (…) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Odpłatność danego świadczenia w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od charakteru zarobkowego danej działalności, ani tym bardziej od osiąganych zysków z działalności. Odpłatność za świadczenie zachodzi nawet w sytuacji, gdy wnoszone opłaty, jak ma to miejsce w opisanym przypadku, są przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania Sądu, w tym wynagrodzenia Arbitrów oraz na sfinansowanie kosztów funkcjonowania organów statutowych Sądu określonych w jego regulaminie. Działalność Sądu Polubownego spełnia więc kryterium odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
W ustawie jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku. Opisana we wniosku działalność Sądu Polubownego nie została wymieniona jako usługa, dla której stosuje się obniżoną stawkę podatku od towarów i usług lub zwolnienie od podatku. Będzie więc ona podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług.

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2012 r., IPPP3/443-663/12-2/SM)