e-Podatki

1.1. Zmiana stawek opłat pobieranych przez organy celne 2012-10-09


Zmienią się stawki opłat pobieranych przez Służbę Celną za przechowywanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania. Zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia (z 20 września 2012 r.) Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiany wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2011 r. (sygn. akt P 29/10), w którym stwierdzono niezgodność dwóch przepisów prawa celnego z zasadami konstytucyjnymi.

Stawki opłat wyliczane będą (jak obecnie) w formule procentowej - towary o statusie niewspólnotowym na podstawie wartości celnej towaru, a towary wspólnotowe – na podstawie wartości rynkowej (po 5 proc. wartości celnej/rynkowej za każdy rozpoczęty miesiąc).
W projektowanych przepisach ustanawiono dolną granicę opłaty na kwotę o równowartości 10 euro za cały okres przechowywania (przeciętnie od 3 do 4 miesięcy). Stawka „ma na celu zapewnienie pokrycia przynajmniej w części kosztów przechowywania towarów zajętych o małej wartości celnej (w praktyce poniżej 200 zł), ale np. o dużej masie i gabarytach”.

Nie będzie już regulacji różnicującej sposób ustalania wysokości opłaty w razie przekazania innej osobie do przechowania pod dozorem celnym towarów przyjętych do depozytu. Opłata wyniesie więc tyle samo, co w przypadku standardowego przechowywania towaru.

(Źródło: podatki.biz)