e-Podatki

1.3. Opłata za przechowywanie towarów w depozycie urzędu celnego 2012-09-25


W dniu 19 września br. prezydent podpisał ustawę z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo celne. Nowelizacja wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W ustawie określono teraz dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na podstawie tej ustawy. Całkowita opłata nie powinna być wyższa od wartości celnej towarów, nie może jednak wynosić mniej niż 10 euro (równowartość w złotych).

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w razie zajęcia towarów w celu uregulowania ich sytuacji i umieszczenia ich „przymusowo” w depozycie urzędu celnego opłata za przechowywanie towaru nabiera odmiennego charakteru. Nie stanowi ona – tak jak to ma miejsce w sytuacji, gdy instytucja depozytu urzędu celnego stosowana jest na wniosek osób dokonujących obrotu towarowego z zagranicą – ekwiwalentu za określoną usługę, ale przybiera postać daniny publicznej.

W przypadku powyższej opłaty wymaganiem wynikającym z zasady wyłączności ustawowej w dziedzinie prawa daninowego jest uregulowanie w ustawie istotnych elementów konstrukcji daniny – w wypadku danin publicznych o charakterze niepodatkowym, określenie w ustawie co najmniej dolnych i górnych granic opłaty. W wykonaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zmodyfikowano ustawę – Prawo celne. Określono w niej dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na podstawie tej ustawy. Stawkę opłaty określi w rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Jej wysokość ma uwzględniać wartość celną towarów lub wartość rynkową i ma wynosić 5 proc. wartości za każdy rozpoczęty miesiąc. Całkowita opłata nie powinna być wyższa od wartości celnej towarów, nie może jednak wynosić mniej niż 10 euro (równowartość w złotych).

Opłaty z tego tytułu nie były pobierane od czasu złożenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego (od kwietnia 2010 r.). Postępowania w sprawach, w których wydane zostały wcześniej postanowienia określające tę opłatę dotyczyły jedynie drobnych wykroczeń przemytniczych w ruchu przygranicznym i zostały przez organy celne zawieszone do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny.

(Źródło: Prezydent)