e-Podatki

2.1. Wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw 2012-09-11


Ograniczenie przedsiębiorstwom różnych możliwości pozwalających optymalizować wysokość płaconego podatku, spowoduje nagły wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych i może doprowadzić do spadku efektywności firm. Rada Podatkowa PKPP Lewiatan odniosła się do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 24 sierpnia 2012 r.), które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie dotychczasowych mechanizmów optymalizacji podatkowej.

W nowych przepisach wyeliminowano możliwość optymalizacji podatkowej z zastosowaniem spółek komandytowo-akcyjnych. Obecnie spółki te, tak jak każde spółki osobowe, nie są podatnikami podatków dochodowych. Podatnikami byli ich wspólnicy. Ministerstwo Finansów proponuje włączenie spółek komandytowo-akcyjnych w zakres podmiotowy ustawy o CIT i PIT. Zdaniem PKPP Lewiatan proponowana zmiana jest zbyt daleko idąca, a cel polegający na wyeliminowaniu niekorzystnej dla budżetu państwa optymalizacji podatkowej może zostać osiągnięty przy użyciu mniej radykalnych metod.

Zbyt krótkie vacatio legis w przypadku tej rewolucyjnej zmiany może też prowadzić do uznania jej za niekonstytucyjną. Zmiana ta jest nieskorelowana z przepisami o rachunkowości, Kodeksem spółek handlowych a nawet innymi ustawami podatkowymi (o PCC).
Planowane jest rozszerzenie zakresu ograniczeń w odliczaniu odsetek na podmioty powiązane pośrednio z pożyczkobiorcą. Ograniczeniom podlegać mają również pożyczki udzielone przez spółkę babkę, prababkę, etc. pod warunkiem, że na którymkolwiek z poziomów własności udział w kapitale polskiej spółki mierzony prawem głosów jest nie niższy niż 25% oraz pożyczki udzielone przez spółkę siostrę lub „kuzynkę", niezależnie od odległości istniejących powiązań. Przy tak bezwarunkowo skonstruowanych zasadach niedostatecznej kapitalizacji, podmioty działające w ramach krajowych i międzynarodowych struktur finansowych mogą zostać pozbawione prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pozyskanego finansowania, niezależnie od sposobu wykorzystania tego finansowania oraz niezależnie od wysokości posiadanych aktywów.

Kontrowersyjne jest też wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą w razie uregulowania zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego opodatkowana będzie wartość tego zobowiązania lub wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego. Zdaniem PKPP Lewiatan zmiana jest wątpliwa od strony zgodności z Konstytucją. "Nakłada bowiem podatek na spółkę, która wydając swój majątek w ogóle nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego, tj. nie uzyskuje faktycznego przychodu. W 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał kilka wyroków, w których jednoznacznie stwierdził, iż wydanie majątku w naturze jako dywidenda rzeczowa lub wynagrodzenie za umarzane udziały nie generuje przysporzenie majątkowego po stronie wydającej spółki, zatem nie powstaje u niej przychód podatkowy".

Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oceniła projekt negatywnie, wskazując, że proponowane zmiany, a zwłaszcza tryb ich wprowadzenia, spowoduje nagły wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych dla polskich przedsiębiorstw i tym samym może prowadzić do spadku ich efektywności.
(Źródło: Rada Podatkowa Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan)