e-Podatki

2.2. Kwartalny rozliczenie nie dla wszystkich ryczałtowców 2012-09-04


Obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia kwartalnym sposobem wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszystkich podatników tego podatku. Minister finansów odpowiedział na interpelację posłanki Małgorzaty Niemczyk nr 7086 w sprawie przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług oraz problemów związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Posłanka w interpelacji zadała kilka pytań:
  1. Czy planowana jest jakakolwiek nowelizacja dotycząca metody kasowej, w której zmieniono by moment obowiązku podatkowego powstającego w trakcie wystawienia faktury i wydania towaru na powstający dopiero po wpłynięciu zapłaty za towar bądź usługę?
  2. Czy ministerstwo rozważało rozwiązanie problemu, przedstawionego przeze mnie, dotyczącego ratalnej zapłaty za towar i wynikający z tego obowiązek odprowadzenia podatku w terminie 90 dni od wystawienia faktury i wydania towaru? Czy możliwy jest zapis w ustawie, aby wydłużyć okres odprowadzenia podatku przez przedsiębiorcę dopiero po zapłaceniu całej sumy należności przez kontrahenta?
  3.  Dlaczego urzędy skarbowe w Polsce mają tak długie terminy rozpatrzenia i zwrotu podatku czy nadpłaty podatkowej w stosunku do innych krajów europejskich? Co jest tego przyczyną? Czy planowane są zmiany polegające na przyspieszeniu wypłacalności świadczeń podatkowych przedsiębiorcom? Czy przedsiębiorca w jakiś sposób może wpłynąć na skrócenie tych terminów, co w wielu przypadkach oznacza być albo nie być dla małego i średniego biznesu?
  4. Czy są prowadzone prace dotyczące zmiany rozliczania z podatku dochodowego przedsiębiorców korzystających z ryczałtu na wygodniejszy dla nich, czyli kwartalny?
  5. Czy są proponowane zmiany w ustawie dotyczące zmiany terminów i sposobów przetrzymywania przez przedsiębiorców dowodów transakcji?
  6. Czy planowane jest, aby osoba pragnąca otworzyć własną działalność mogła liczyć na zwolnienie z wnoszenia opłaty wynoszącej 170 zł wymaganej przy rejestracji firmy? Czy możliwe jest również przyspieszenie składania wniosków poprzez drogę elektroniczną?
Odpowiadając na czwarte, dotyczące wprowadzenia kwartalnego opodatkowania dla ryczałtowców, minister finansów stwierdził, że objęcie wszystkich podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwością kwartalnych rozliczeń podatkowych mogłoby, w odniesieniu do dochodów z tego tytułu, spowodować utratę płynności finansowej budżetu.

Zasady kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wpłacać kwartalnie wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczyły równowartości kwoty 25 000 euro. Kwotę tę przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 4 ust. 2 ustawy). W roku 2012 z tego sposobu wpłacania ryczałtu mogą korzystać podatnicy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 110 280 zł.

Mechanizm kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest rozwiązaniem o charakterze preferencyjnym, skierowanym do podatników osiągających przychody w niewielkich rozmiarach. Rozwiązanie to wywołuje korzystne dla podatników skutki, przede wszystkim w sferze finansowej. Podatnik płacąc podatek kwartalnie, zamiast miesięcznie, przez dwa miesiące zachowuje do własnej dyspozycji środki przeznaczone na podatek. Przykładowo miesięczny ryczałt za styczeń, luty i marzec podatnik obowiązany jest uiszczać w terminach odpowiednio do: 20 lutego, 20 marca i 20 kwietnia. W przypadku wyboru kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu, podatek zostanie zapłacony jednorazowo w terminie do 20 kwietnia. W miesiącach lutym i marcu środki przeznaczone na podatek pozostają zatem w dyspozycji podatnika. Jeszcze korzystniejszą sytuację ma podatnik w ostatnim kwartale roku podatkowego, z uwagi na fakt, że ryczałt za ostatni kwartał uiszczany jest w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 31 stycznia następnego roku. Środki finansowe, które podatnik zachowuje do własnej dyspozycji, wybierając kwartalny ryczałt, odpowiadają środkom, które w tym czasie nie wpływają do budżetu państwa. Budżet państwa traci tym samym regularne zasilanie podatkiem z tego tytułu.

Preferencyjny charakter tego rozwiązania powoduje, że również na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą korzystać wszyscy podatnicy, a wyłącznie tzw. mali podatnicy, tj. podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Objęcie wszystkich podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwością kwartalnych rozliczeń podatkowych mogłoby, w odniesieniu do dochodów z tego tytułu, spowodować utratę płynności finansowej budżetu. W związku z powyższym, aktualnie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia kwartalnym sposobem wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszystkich podatników tego podatku.

(Źródło: Odpowiedź na interpelację posłanki Małgorzaty Niemczyk nr 7086 w sprawie przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług oraz problemów związanych z prowadzeniem małych i średnich przedsiębiorstw)