e-Podatki

2.1. Kontrole w firmach 2012-08-28


Kontrole w jednym roku kalendarzowym w przedsiębiorstwie powinny być krótsze. Przepisy w tym zakresie wymagają zmian. Klub Solidarna Polska 22 sierpnia złożył do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Zdaniem Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego zaprezentowany dokument jest niezgodny z zasadą praworządności i racjonalnego ustawodawcy.

– Wejście w życie projektu Solidarnej Polski mogłoby skutkować kuriozalnymi sytuacjami, w których poszczególne organy kontroli ścigałyby się między sobą o przeprowadzenie kontroli, tak aby zmieścić się w ustawowym limicie rocznego czasu. Taka regulacja byłaby także impulsem do rozwoju szarej strefy i patologicznych rynkowych zachowań – ocenia Prezydent Andrzej Malinowski.

Niemniej problem z limitem czasu trwania kontroli istnieje. Problem nasilił się zwłaszcza po wyroku NSA (sprawa II FSK 75/11), w którym sąd orzekł, że roczny limit kontroli wskazany w art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dotyczy wszystkich organów.

Pracodawcy RP już wcześniej przekazali Ministerstwu Gospodarki swój projekt zmian w tym zakresie. Obecnie kontrola sprawowana u jednego przedsiębiorcy może trwać w zasadzie bez żadnych ograniczeń czasowych. – Nasza propozycja likwiduje ten problem – ocenia Prezydent Malinowski.

Pracodawcy RP proponują, by roczne limity czasu trwania kontroli dotyczyły wszystkich instancji danego organu kontroli, przy jednoczesnym zachowaniu obecnej wysokości limitu. Aktualne ograniczenie czasu trwania kontroli w roku kalendarzowym dotyczy wyłącznie jednego organu. Poszczególne organy kontroli są dwuinstancyjne. W szczególności należy zwrócić uwagę na: Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Handlową, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Weterynaryjną.

Druga propozycja dotyczy wprowadzenia limitu czasu trwania kontroli dla wszystkich organów, które sprawują kontrolę u jednego przedsiębiorcy. Projekt przewiduje, by czas trwania tych działań został określony z uwzględnieniem średniego czasu trwania kontroli danego organu, a także liczby potencjalnych kontroli w danym roku kalendarzowym u jednego przedsiębiorcy.

Projekt Pracodawców RP przewiduje limity kontroli: w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 36 dni roboczych; w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 54 dni roboczych; w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 72 dni robocze; w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 144 dni robocze.

– Zaproponowane limity są na tyle długie, że pozwolą organom kontroli właściwie wykonywać swoje obowiązki, a jednocześnie nie będą paraliżować funkcjonowania firm – stwierdza Prezydent Malinowski.

(Źródło: Pracodawcy RP)