e-Podatki

2.1. Interpretacja indywidualna nie dotyczy współwłaściciela 2012-08-21


Interpretacja indywidualna wydana dla jednego ze współwłaścicieli gruntu nie chroni drugiego współwłaściciela. Każda interpretacja ma bowiem zastosowanie tylko do podatnika, do którego jest skierowana. Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości interpelacji poselskiej nr 6236/12.

Chodziło o sytuację, w której z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli gruntów. Resort finansów wyjaśnił, że jeżeli wniosek składa jeden ze współwłaścicieli to wydana interpretacji dotyczy tylko jego. Nie może dotyczyć drugiego współwłaściciela, gdyż nie on był wnioskodawcą.

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej Minister Finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Interpretacja jest wydawana w indywidualnej sprawie dotyczącej wnioskującego. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia. Składający wniosek musi również złożyć oświadczenie, że przedstawione elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego oraz że sprawa nie została rozstrzygnięte co do jej istoty w decyzji organu podatkowego.

Na treść interpretacji indywidualnej składają się ocena prawna stanowiska przedstawionego przez podatnika oraz uzasadnienie. Minister Finansów podkreślił, że interpretacji nie można traktować jak orzeczenia, bowiem jest ona jedynie stanowiskiem organu podatkowego w konkretnej sprawie.

(Źródło: sejm.gov.pl; abc.com.pl)