e-Podatki

1.1. Umowa między Polską a Grenadą o wymianie informacji podatkowych 2012-08-07


W dniu 19 lipca 2012 r. w Nowym Jorku podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych, spełnia aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków.

W przypadku Polski podatki, których dotyczy umowa obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

Umowa przewiduje m.in. procedurę wymiany informacji na żądanie, zgodnie z którą właściwy organ strony proszonej o pomoc na wniosek drugiej strony udziela informacji dla celów określonych w artykule 1 umowy.

Ponadto umowa reguluje takie kwestie jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.


Tekst umowy dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki / System podatkowy / Umowy międzynarodowe.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)