e-Podatki

2.2. Interpretacja indywidualna nie jest orzeczeniem 2012-07-31


Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - odpowiedział na interpelację nr 6236 posła Henryka Kmiecika w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, ogłoszoną w dniu 12 lipca 2012 r. na posiedzeniu nr 18.

Interpelacja nr 6236 posła Henryka Kmiecika w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu ministra finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Rozwiązanie to ze wszech miar pożyteczne i w wielu przypadkach konieczne budzi jednak pewne wątpliwości natury ogólnej, dotyczące obszaru, który przez wydaną interpretację jest objęty i w zasadzie regulowany.

Konieczne staje się więc postawienie następującej kwestii: Czy interpretacja indywidualna wydana dla jednego ze współwłaścicieli gruntów w zakresie opodatkowania sprzedaży tego gruntu ma zastosowanie do drugiego współwłaściciela tego gruntu (w zakresie opodatkowania sprzedaży tego gruntu)?

Pragnę podkreślić, że tak postawione pytanie, dosyć szczegółowe w swoim zakresie, jest w istocie pytaniem o to, czy resort finansów dopuszcza tzw. dualizm prawny, polegający na tym, iż ten sam temat, problem czy zdarzenie jest regulowane za pomocą interpretacji indywidualnych prawa podatkowego odmiennie?

Z poważaniem

Poseł Henryk Kmiecik

Jelenia Góra, dnia 26 czerwca 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6236 w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 6 lipca 2012 r., nr SPS-023-6236/12, przy którym przekazano interpelację pana posła Henryka Kmiecika w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, uprzejmie informuję.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania pisemnych interpretacji określone zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

Zgodnie z brzmieniem art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Osoba składająca wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązana jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej).

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest ponadto do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Treścią interpretacji indywidualnej jest ocena prawna stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Należy jednakże zauważyć, iż interpretacja nie jest orzeczeniem, wyraża ona jedynie stanowisko organu podatkowego, co do sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wnioskodawcy.

Rozumienie pojęcia „zainteresowany” i „indywidualna sprawa” stanowi o tzw. indywidualnej jednostkowej ochronie na gruncie prawa podatkowego konkretnego podmiotu występującego z wnioskiem o interpretację (art. 14k–n ustawy Ordynacja podatkowa). Na gruncie przepisów ustaw zainteresowanym jest każda osoba, która chce uzyskać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu ułożenia swoich interesów w sferze prawa podatkowego. Pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, a wnioskodawcą konieczne jest istnienie związku wyrażającego się tym, że przedstawiony we wniosku problem dotyczy sfery opodatkowania lub potencjalnego opodatkowania wnioskodawcy. Chodzi więc o podmiot mający szeroko rozumiany (rzeczywisty lub potencjalny w przypadku zdarzenia przyszłego) interes prawnopodatkowy w uzyskaniu interpretacji indywidualnej w danym przedmiocie. Oznacza to zatem, że osobą zainteresowaną w sprawie w rozumieniu art. 14b §1 Ordynacji podatkowej jest tylko taki podmiot, który pyta o własną sytuację prawnopodatkową, a nie o sytuację prawną innych podmiotów.

Należy ponadto zauważyć, iż instytucja indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego pełni dwie funkcje. Funkcję informacyjną - ponieważ ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości co do prawnopodatkowych skutków dotyczących zastosowania konkretnego przepisu prawa podatkowego w konkretnym stanie faktycznym, oraz funkcję ochronną - ponieważ chroni podmiot, który zastosował się do treści wydanej w jego sprawie interpretacji indywidualnej przed ewentualnymi negatywnymi skutkami wynikającymi z zastosowania się do jej treści.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż interpretacja indywidualna wywiera skutki prawne wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana.

A zatem, odpowiadając na pytanie pana posła przedstawione w interpelacji w zakresie zastosowania interpretacji indywidualnej wydanej dla jednego ze współwłaścicieli gruntu do drugiego współwłaściciela tego gruntu, uprzejmie informuję, iż wydana interpretacja indywidualna ma zastosowanie wyłącznie do tego współwłaściciela gruntu, do którego jest skierowana.

Natomiast odnosząc się do poruszonej przez pana posła kwestii dopuszczalności tzw. dualizmu prawnego, polegającego na odmiennym rozstrzyganiu w interpretacjach indywidualnych dotyczących tego samego problemu, uprzejmie informuję, iż system wydawania interpretacji indywidualnych, co do zasady, wyklucza możliwość wydania w tożsamym stanie faktycznym i prawnym interpretacji indywidualnych zawierających rozbieżne stanowiska. Jeżeli jednak taka sytuacja wystąpi, to minister finansów w celu zapewnienia jednolitości interpretacji zmienia z urzędu interpretację zawierającą stanowisko nieprawidłowe, na podstawie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa.

Pragnę jednak zauważyć, iż każda interpretacja indywidualna dotyczy konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę we wniosku. W związku tym może wystąpić sytuacja, gdzie z uwagi na odmienny sposób przedstawienia problemu oraz sformułowania pytania przez wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczące tego samego tematu mogą pozornie wydawać się odmienne.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam nadzieję, że zostaną one uznane za wyczerpujące.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski

(Odpowiedź na interpelację nr 6236 do ministra finansów w sprawie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego)