e-Podatki

1.5. Nowy wzór VAT-22 2012-07-10


Od dnia 21 lipca br. zacznie obowiązywać nowy wzór formularza VAT-22 (potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego). Zmiany mają charakter techniczny. Wprowadzono je rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 767).

We wzorze zmieniono m.in. tytuł formularza oraz dodano w niektórych polach wyrażenie „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL”.
Modyfikacje wynikają z ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji podatników i płatników, zgodnie z którą od 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Dla pozostałych podatników identyfikatorem pozostał NIP.


Z dotychczasowego wzoru będzie można korzystać do momentu wyczerpania nakładu druków - nie dłużej niż do 31grudnia 2012 r.


(Źródło: podatki.biz)