e-Podatki

1.3. Metoda kasowa niekorzystna dla budżetu 2012-06-12


Business Centre Club przekazał m.in. resortowi finansów rekomendacje rozwiązań, które mogą znacznie ograniczyć skalę zatorów płatniczych w Polsce. Wśród nich znalazło się również zastąpienie systemem kasowym memoriałowego systemu rozliczania podatków dochodowych systemem kasowym. Zdaniem resortu finansów wprowadzenie metody kasowej byłoby jednak niekorzystne dla budżetu, a firmy musiałyby prowadzić podwójną ewidencję.

Jak wynika z informacji przekazanych PAP, ministerstwo zgadza się z tym, że zatory płatnicze są  niekorzystne dla firm. Resort uważa jednak, że rozwiązanie kwestii zatorów płatniczych powinno mieć charakter kompleksowy i dotyczyć regulacji wpływających m.in. na skuteczność i szybkość dochodzenia zaległości od kontrahentów.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że stosowanie zasady memoriałowej przy rozliczaniu przychodów jest powiązane z taką samą zasadą wynikającą z przepisów o rachunkowości. Ponadto z regułą tą koresponduje memoriałowe rozliczanie kosztów podatkowych, co umożliwia podatnikom - przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, uwzględnianie kosztów uzyskania przychodów, które nie zostały jeszcze zapłacone. Odmienne regulacje od tych przyjętych w rachunkowości, wiązałoby się z nałożeniem na podatników dodatkowych obowiązków – a więc prowadzeniem podwójnej ewidencji: jednej do celów rachunkowych, a drugiej do podatkowych.

"Ponadto kasowe ustalanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów mogłoby prowadzić do braku systematycznych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków dochodowych. (...) Minister Finansów, kierując polityką podatkową państwa, musi pogodzić z jednej strony funkcje fiskalne podatków, z drugiej ich aspekt społeczny. W aspekcie fiskalnym najważniejszym zadaniem staje się realizacja zaplanowanych dochodów budżetu państwa" - podkreśla MF.

Nie można więc zaakceptować propozycji zmierzającej do zastąpienia memoriałowej metody rozliczania przychodów i kosztów metodą kasową. Można jednak, zdaniem Ministerstwa rozważyć propozycję dotyczącą korekty podstawy opodatkowania po stronie dłużnika - w razie braku zapłaty w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności przewidzianego w przepisach, umowie lub na fakturze. Obecnie nie są jednak prowadzone żadne prace związane z ewentualnymi zmianami w tym zakresie.

(Źródło: PAP)