e-Podatki

1.1. Wyższe odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 2012-05-15


Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. podwyższyła stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych. Stopa kredytu lombardowego wzrosła do 6,25 proc. w skali roku. Zgodnie więc z art. 56 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 maja 2012 r. wynosić będzie 14,5 proc. w skali rocznej.

Stawka odsetek za zwłokę ustalana jest jako suma suma 200 proc. stopy lombardowej i 2 proc. - i nie może być niższa niż 8 proc.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,88 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Do 7,25 proc. wzrosła też stawka opłaty prolongacyjnej.

(Źródło: podatki.biz)