e-Podatki

2.1. Zmiana metody naliczania podstawy podatku rolnego? 2012-04-24


Poseł Krzysztof Brejza wystąpił z interpelacją nr 2835 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego, uwzględniając cały koszyk płodów rolnych, a nie tylko cena żyta.

Interpelacja nr 2835

Szanowny Panie Ministrze! Zwróciła się do mnie pisemnie sekretarz urzędu gminy z okolic Inowrocławia z prośbą o rozpatrzenie zmiany metody naliczania podstawy podatku rolnego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym podatek rolny za dany rok, stosownie do brzmienia art. 6 ustawy o podatku rolnym, jest obliczany według średniej ceny skupu żyta.

Według wyżej wymienionej, powołującej się na sugestie producentów rolnych, do ustalenia podatku rolnego powinien być brany pod uwagę cały koszyk płodów rolnych, a nie tylko cena żyta.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie ewentualnej zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego w oparciu o wyżej opisaną metodę?
  2. Czy w opinii Pana Ministra średnia cena skupu żyta jako podstawa naliczania podatku rolnego odpowiada współczesnym realiom?

Z poważaniem

Poseł Krzysztof Brejza

Inowrocław, dnia 5 marca 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 2835 w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana Krzysztofa Brejzy, posła RP, z dnia 5 marca 2012 r., przesłaną przy piśmie marszałka Sejmu z dnia 15 marca 2012 r., znak: SPS-023-2835/12, w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego, uprzejmie wyjaśniam.

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), do obliczenia wysokości podatku rolnego stosuje się średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustaloną na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Przepisy obowiązującej ustawy pozwalają na obniżanie ceny żyta ogłaszanej przez prezesa GUS. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na dany rok podatkowy na obszarze gminy - bez żadnych ograniczeń w tym zakresie, gdyż ustawa o podatku rolnym nie przewiduje limitów dla dokonywania obniżek.

W latach 2008-2009 przy wysokiej średniej cenie skupu żyta liczba gmin korzystających z prawa do obniżenia ceny żyta przekraczała 70% ogólnej liczby gmin. W następnych latach przy relatywnie niższej cenie skupu żyta liczba gmin korzystających z prawa do obniżenia ceny żyta przy ustalaniu stawki podatku rolnego zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich. W 2010 r. 24% ogółu gmin skorzystało z prawa do obniżenia ceny, zaś w 2011 r. liczba gmin obniżających cenę żyta przy obliczaniu podatku rolnego wynosiła 975 gmin, tj. 39% ogółu gmin. Jak wynika z przytoczonych danych, w latach gdy cena skupu żyta była wyższa, większa liczba gmin korzystała ze swoich uprawnień do jej obniżania. Dane te obrazują, że gminy wykorzystują efektywnie istniejące instrumenty władztwa podatkowego w kształtowaniu lokalnej polityki podatkowej.

Niemniej jednak w projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym oraz innych ustaw, przewidywanym w wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów, planuje się odejście od ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego, gdyż wskaźnik ten nie odpowiada realiom współczesnej gospodarki i powoduje duże wahania obciążeń podatkowych. Nie jest reprezentatywny z uwagi na stale pomniejszający się areał upraw tego zboża w Polsce. W ciągu minionych 20 lat udział powierzchni zasiewów żyta w powierzchni uprawy zbóż zmniejszył się dwukrotnie. Według wyników powszechnego spisu rolnego w 2010 r. udział powierzchni uprawy żyta w strukturze powierzchni uprawy zbóż wynosi 13,9%, natomiast w 1990 r. wynosił 27,1%. Celowe zatem będzie zastąpienie ceny skupu żyta innym wskaźnikiem, który w większym stopniu odzwierciedli sytuację w gospodarce.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Maciej Grabowski