e-Podatki

1.1. Zmieniono wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11 2012-04-24


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie ws. wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. Zmodyfikowano w nim wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) i deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Projekt dostosowuje formularze do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Zgodnie z nią identyfikatorem podatkowym części podatników jest numer PESEL (a nie NIP). Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. W pozostałych przypadkach identyfikatorem pozostaje numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Zmiany we wzorach mają charakter głównie kosmetyczny, np. w poz. 1 wyrazy „Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika” zastąpiono wyrazami „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL”.

Zgodnie z projektem z dotychczasowych wzorów deklaracji będzie można korzystać do końca 2012 r. Za prawidłowe uznane zostaną również deklaracje wypełnione bez podania numeru NIP.

Nowe wzory VAT-10 i VAT-11 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

(Źródło: podatki.biz)