e-Podatki

1.3. Informacja dla okienek kasowych/punktów przyjmowania opłat oraz biur usług płatniczych 2012-04-24


W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), stanowiąca implementację prawa Unii Europejskiej. Od dnia wejścia w życie ustawy tzw. okienka kasowe/punkty przyjmowania opłat zobowiązane są w terminie 6 miesięcy (tj. do 24 kwietnia 2012 r.) do przystosowania swojej działalności do wymogów określonych w tej ustawie. Ministerstwo Finansów wydało w związku z tym informację dla okienek kasowych/punktów przyjmowania opłat oraz biur usług płatniczych.

Reglamentacja w zakresie świadczenia usług płatniczych przejawia się w obowiązku podjęcia działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze instytucji płatniczych (uprawnionych do świadczenia wszystkich usług płatniczych) lub w charakterze biur usług płatniczych (przy świadczeniu wyłącznie usługi przekazu pieniężnego – art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Usługa przekazu pieniężnego może być świadczona obecnie w formie biura usług płatniczych po uzyskaniu wpisu do rejestru biur usług płatniczych.

Biuro usług płatniczych musi także zapewnić ochronę powierzanych przez klientów środków pieniężnych ochroną poprzez:

  • zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, albo
  • zawarcie umowy ubezpieczenia.

Szczegółowe obowiązki i inne przepisy dotyczące biur usług płatniczych zawarte są w dziale VII (art. 118-132) ustawy o usługach płatniczych.

Wniosek o dokonanie wpisu dotychczasowych okienek do rejestru biur usług płatniczych powinien być złożony do 24 kwietnia 2012 r., co umożliwi im kontynuację działalności do czasu uzyskania lub odmowy wpisu do ww. rejestru.

Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej KNF.

Obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, albo umowy ubezpieczenia powstaje w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia działalności przez biuro usług płatniczych.

Okienka, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 24 października 2011 r. prowadziły działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych, mogą kontynuować tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymogu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, albo wpisu do rejestru do dnia 24 kwietnia 2012 r.

Jeżeli chciałyby kontynuować działalność w ww. zakresie po tym terminie powinny najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2012r. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, albo wniosek o wpis do rejestru i na tej podstawie mogą kontynuować działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez tego zezwolenia albo wpisu do czasu rozpatrzenia wniosku.

W ww. przypadku nieprzerwanego prowadzenia działalności umowa ubezpieczenia albo gwarancji wymagana ustawą powinna zostać zawarta najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rejestracji przez KNF tego podmiotu jako biura usług płatniczych, a dokument potwierdzający jej zawarcie powinien być złożony w KNF w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, albo umowy ubezpieczenia.

W pozostałych przypadkach po podjęciu działalności w charakterze biura usług płatniczych, które nie musi być tożsame z momentem rejestracji, podmiot ten musi w ciągu 7 dni od zawarcia ww. umów, złożyć w KNF oryginał dokumentu potwierdzającego ich zawarcie.

Ministerstwo Finansów jednocześnie pragnie poinformować, że zostały znowelizowane przepisy wykonawcze do ustawy o usługach płatniczych w sprawie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz w sprawie ubezpieczenia. Treść rozporządzeń oraz wszelkie informacje dotyczące prac nad nimi są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)