e-Podatki

1.3. Będzie mniej zatorów płatniczych 2012-04-17


Ministerstwo Gospodarki proponuje wprowadzenie zasady 30-dniowego terminu zapłaty należności przez organy publiczne w transakcjach z przedsiębiorcami oraz maksymalnego 60-dniowego terminu na regulowanie płatności w transakcjach między przedsiębiorcami z możliwością przedłużenia tego okresu. Zmiany przewiduje projekt założeń projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Projekt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2011/7/UE. Dokument został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Celem obu tych rozwiązań jest zdyscyplinowanie stron umowy do określania możliwie krótkich terminów płatności. Planowane jest również umożliwienie wierzycielom naliczania rekompensat i odsetek za opóźnienia.

Wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach ustawy wynika z obowiązku wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji nowej dyrektywy do dnia 16 marca 2013 r. Nowe rozwiązania w ustawie zmieniającej ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 132 z późn. zm) stanowią kolejny etap prac nad ograniczaniem problemu zatorów płatniczych.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)