e-Podatki

2.1. Zwolnienia z VAT na usługi pocztowe 2012-03-20


Posłanka Joanna Fabisiak zwróciła się z interpelacją (nr 1959) do Ministra Finansów w sprawie zapisu zwalniającego z VAT usługi pocztowe i związanymi z tym nadużyciami polegającymi na rozszerzeniu zwolnienia z VAT na usługi indywidualnie negocjowane oraz świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych. Posłanka zapytała, czy ministerstwo przewiduje działania mające na celu zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku pocztowym?

Szanowny Panie Ministrze! Od 2011 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o VAT, w której został zmieniony m.in. zapis zwalniający z VAT usługi pocztowe. Poczta Polska jako jedyny podmiot zobligowany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, czyli realizowanych w interesie publicznym, może korzystać z tego zwolnienia.

30 stycznia br. w „Dzienniku Gazeta Prawna” ukazał się artykuł przedstawiający nadużycia Poczty Polskiej polegające na rozszerzeniu zwolnienia z VAT na usługi indywidualnie negocjowane oraz świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych. Takie działania nie tylko naruszają przepisy podatkowe, ale również uderzają w zasady uczciwej konkurencji na rynku. Jeśli bowiem w przetargach organizowanych na podstawie prawa o zamówieniach publicznych stają dwa podmioty świadczące usługi pocztowe, w tym jeden, który swoją cenę opiera na zwolnieniu podatku VAT, to już na samym początku ma przewagę 23%.

Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy ministerstwo przewiduje działania mające na celu zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku pocztowym?

Z poważaniem

Poseł Joanna Fabisiak

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1959 w sprawie nadużyć związanych ze zwolnieniem z podatku VAT usług pocztowych

Szanowna Pani Marszałek! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 23 lutego 2012 r., znak: SPS-023-1959/12, interpelacji pani poseł Joanny Fabisiak w sprawie nadużyć związanych ze zwolnieniem z podatku VAT usług pocztowych, uprzejmie wyjaśniam.

Konstrukcja systemu podatku od wartości dodanej w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego.

Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347, str. 1, z późn. zm.). Dyrektywa ta uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od podatku.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz.1054) zwolnieniem od podatku objęte są usługi pocztowe oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana, realizowana przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Ww. przepis jest efektem implementacji do krajowego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. a ww. dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym zwolnieniu od tego podatku podlega świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związana, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych.

Określone w cytowanych przepisach zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, dotyczy bowiem usług pocztowych oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej, świadczonych w określonym reżimie przez wyznaczonego operatora publicznego obowiązanego do świadczenia usług pocztowych.

Sposób i warunki świadczenia powszechnych usług pocztowych zawarte są w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Zgodnie z art. 46 ust. 2 tej ustawy obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w tej ustawie powierzony został Poczcie Polskiej SA, która spełnia wymagania (np. w zakresie odpowiedniej infrastruktury) gwarantujące wykonywanie usług o określonej jakości przy dochowaniu warunków określonych szczegółowo zarówno w przepisach Prawa pocztowego, jak też w przepisach dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. U. L 1998 Nr 15, str. 14, z późn. zm.).

Obecnie Poczta Polska SA jest więc jedynym operatorem publicznym zobligowanym ustawowo do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Ponadto uprzejmie informuję, że obecnie w Ministerstwie Finansów dokonywana jest kompleksowa analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług pocztowych pod kątem zasadności ich ewentualnej zmiany w celu jak najpełniejszego dostosowania ich brzmienia do acquis communautaire, w szczególności w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-357/07 TNT Post UK. W wyroku tym Trybunał stwierdził m.in., że zwolnienie od podatku ma zastosowanie do świadczeń, które publiczne służby pocztowe wykonują jako takie, a więc właśnie w charakterze publicznych służb pocztowych. Zwolnienie zatem nie powinno mieć zastosowania do świadczenia usług ani dostaw towarów z nimi związanych, których warunki zostały wynegocjowane indywidualnie.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Maciej Grabowski

(Interpelacja nr 1959)