e-Podatki

1.4. Prezydent podpisał ustawę budżetową 2012-03-13


W dniu 7 marca 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na rok 2012. Dochody budżetu państwa zostały ustalone w wysokości 293 766 128 tys. zł, wydatki 328 765 688 tys. zł. Deficyt nie powinien przekroczyć kwoty 34 999 560 tys. zł.

Zasadniczym elementem budżetu na 2012 r. jest kontynuowanie strategii ochrony polskiej gospodarki przed skutkami światowego kryzysu, zrównoważenia finansów publicznych w średnim okresie i wzmocnienie potencjału wzrostu oraz zatrudnienia w polskiej gospodarce.

Celem jest też zlikwidowanie nadmiernego deficytu, ograniczenie zadłużenia oraz zmniejszenie, a następnie ustabilizowanie deficytu strukturalnego na poziomie średniookresowego celu budżetowego (1% PKB). Zarówno termin likwidacji nadmiernego deficytu (2012 r.), jak i skala już wdrożonych i planowanych działań stawiają Polskę wśród liderów konsolidacji budżetowej. Założono ponadto dodatkowe działania w postaci m.in. przywrócenie wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy, do jej poprzedniego poziomu, poprzez jej podniesienie o 2 punkty procentowe oraz wprowadzenia nowego podatku od wydobycia niektórych kopalin, co przy jednoczesnym wzmocnieniu dyscypliny wydatkowej zapewnia redukcję deficytu sektora finansów publicznych.

Lata 2011-2012 to okres bardzo silnego zacieśnienia po stronie wydatkowej. W tym czasie tempo wzrostu wydatków w Polsce ma być niższe niż w latach 2008-2010. Tak znaczące zacieśnienie fiskalne to głównie efekt podjętych i planowanych przez rząd działań konsolidacyjnych.

(Ministerstwo Finansów)