e-Podatki

1.1. Koszty uzyskania przychodów od twórców - zmiany 2012-03-06


W projekcie ustawy z 28 lutego 2012 r. zmieniającym ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano, m.in. wprowadzenie limitu w zakresie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Koszty te będzie można stosować tylko do dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Obecnie z możliwości zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów mogą korzystać wszyscy twórcy i artyści pobierający wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Koszty obliczane są od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Uprawnienie można stosować zarówno do kosztów uzyskana przychodów z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, jak i spółdzielczego stosunku pracy czy też pracy nakładczej.

W projekcie nowelizacji przedstawionym przez Ministerstwo Finansów ograniczono stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do przychody z tytułu praw autorskich i pokrewnych nieprzekraczających 85 528 zł w skali roku.

Jeśli projekt wejdzie w życie wprowadzona zostanie norma, która umożliwi pracownikowi złożenie płatnikowi (pracodawcy) oświadczenia o niestosowaniu przy obliczaniu zaliczek na podatek 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu pracownik korzystający z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów po zakończeniu danego roku podatkowego uniknąłby dopłaty podatku (za sumy przekraczające ustalony limit).

Zmiany będą dotyczyć ok. 17-20 tys. podatników. Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy z tytułu wprowadzenia limitu w zakresie 50 proc. kosztów uzyskania dochodu wyniosą w 2013 r. – 164 mln zł, a w 2014 r. – 173 mln zł.

(Źródło: podatki.biz)