e-Podatki

1.1. Do 15 lutego podatek transportowy i od nieruchomości 2012-02-14


Do 15 lutego właściciele ciężarówek powinni złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami nieruchomości muszą do 15 lutego zapłacić ratę podatku.

Obowiązki właścicieli samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów, a także właścicieli firmowych nieruchomości (gruntów, budynków i budowli) uregulowane są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.). Zgodnie z nią właściciele ciężarówek w terminie do 15 lutego składają właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy – na formularzu DT-1. Jego wzór na 2012 r. został określony w rozporządzeniu z 23 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 293, poz. 1731). Termin dotyczy tylko tych podatników, którzy składają kolejną deklarację. Osoby, które nabyły środki transportowe w ciągu roku, mają obowiązek złożyć deklarację DT-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a więc od dnia nabycia. Podatek od środków transportowych należy uiścić w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Do 15 lutego zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych właściciele nieruchomości (którzy złożyli już deklaracje na podatek od nieruchomości), muszą zapłacić ratę podatku. Podatnicy, którzy ostatnio nabyli grunty, budynki lub budowle, muszą natomiast złożyć deklarację w ciągu 14 dni od nabycia nieruchomości oraz w tym terminie zapłacić również pierwszą ratę podatku.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)