e-Podatki

1.3. Likwidacja ulgi internetowej 2012-01-24


W odpowiedzi na interpelację Jana Warzechy w sprawie zapowiedzi likwidacji tzw. ulgi internetowej w dniu 18 stycznia 2012 r. Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że jej likwidacja nie wpłynie na obniżenie dynamiki rozwoju tej sieci. Dla osób o niskich dochodach likwidacja ulgi na Internet może okazać się natomiast neutralna podatkowo.

Interpelacja Jana Warzechy z dnia 21 grudnia 2011 r., ogłoszona 12 stycznia 2012 r., nr 610 do ministra finansów w sprawie zapowiedzi likwidacji tzw. ulgi internetowej

Szanowny Panie Ministrze! Podczas wygłoszonego w Sejmie exposé premier Donald Tusk zapowiedział m.in. likwidację ulgi podatkowej na Internet. Ulga ta należy do najczęściej wykorzystywanych odliczeń, dowodzi tego fakt, że w 2010 r. skorzystało z niej ok. 3,9 mln podatników. Podstawą wprowadzenia do porządku prawnego tej preferencji podatkowej było upowszechnienie dostępu do Internetu wśród polskiego społeczeństwa. Obecnie przytacza się argumenty, że ulga internetowa nie wpływa już na wzrost liczby gospodarstw domowych posiadających Internet, jak również że koszty Internetu w Polsce maleją i poprzez to zwiększa się dostęp do darmowej sieci. Należy jednak zwrócić uwagę, że dla wielu polskich rodzin, które uzyskują niskie dochody, zwłaszcza wielodzietnych, przedmiotowa ulga podatkowa jest nadal dużym wsparciem, ułatwiającym dostęp do sieci. Dlatego też wydaje się być zasadne utrzymanie ulgi internetowej, przynajmniej dla niektórych kategorii podatników, którzy spełniliby określone kryteria związane np. z wysokością uzyskiwanego dochodu lub ilością posiadanych na utrzymaniu dzieci.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Dlaczego planuje się likwidację prorozwojowej, rodzącej postęp edukacyjny ulgi internetowej?
  2. Czy ministerstwo rozważa możliwości pozostawienia ulgi internetowej przynajmniej dla podatników o niskich dochodach?

Z poważaniem
Poseł Jan Warzecha
Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 610 w sprawie zapowiedzi likwidacji tzw. ulgi internetowej

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Jana Warzechy przesłaną przy piśmie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zapowiedzi likwidacji ulgi internetowej, uprzejmie informuję.

Ulga na Internet została wprowadzona ustawą z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619) i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

Przepis będący podstawą prawną do ulgi - pkt 6a w ust. 1 w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), został wprowadzony do projektu nowelizacji tej ustawy (druk sejmowy nr 3222) poprawką poselską w trakcie prac parlamentarnych w Komisji Finansów Publicznych w dniu 7 października 2004 r.

Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej ulgi było zrekompensowanie podniesienia stawki podatku VAT z 7% do 22% na usługi dostępu do Internetu dla wszystkich odbiorców indywidualnych, do czego Polska została zobowiązana przez Komisję Europejską.

Celem wprowadzenia tego odliczenia było zatem wyrównanie podniesienia cen na usługi internetowe, związane z podwyższeniem stawki podatku VAT.

Podkreślenia wymaga, iż stopniowy rozwój sieci Internet wynika z powszechnej potrzeby dostępu do tej sieci, nie jest natomiast związany z istnieniem ulgi podatkowej.

Zapowiedziana przez pana premiera Donalda Tuska w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. likwidacja ulgi na Internet nie wpłynie zatem na obniżenie dynamiki rozwoju tej sieci.

Proponowane przez pana posła utrzymanie ulgi na Internet dla niektórych kategorii podatników, np. tych o niskich dochodach, zwłaszcza wielodzietnych, nie znajduje uzasadnienia. Zmiana przepisów w kierunku przedstawionym w interpelacji nie dość, że różnicowałaby podatników pod względem uprawnień do ulgi, to również nadmiernie komplikowałaby system podatkowy.

Jak się wydaje, propozycje pana posła zmierzają do wyeliminowania negatywnych skutków likwidacji omawianej ulgi dla osób o niskich dochodach, zwłaszcza posiadających na utrzymaniu dzieci. Dlatego warto wyjaśnić, iż dla tych osób likwidacja ulgi na Internet może okazać się neutralna podatkowo. Należy bowiem zwrócić uwagę na związek pomiędzy wysokością dochodu podatników a możliwością dokonywania odliczenia od podatku z tytułu ulgi na dzieci. Osoby o niskim dochodzie nie zawsze mogą skorzystać z całej przysługującej im kwoty ulgi na dzieci. Paradoksalnie zatem likwidacja odliczanej od dochodu ulgi na Internet dla osób uzyskujących niskie dochody, korzystających z odliczenia od podatku z tytułu ulgi na dzieci, może przyczynić się do zwiększenia kwoty tego odliczenia.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski