e-Podatki

1.5. PIT-y składane przez Internet bez e-podpisu 2012-01-17


W 2012 r. przez Internet, bez konieczności posiadania tzw. e-podpisu, można składać te same deklaracje i zeznania PIT (za 2011 r.), co w 2011ROKU. Aktualna lista znajduje się w nowelizacji rozporządzenia (z 3 stycznia 2012 r.) Ministra Finansów ws. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 18).

Zeznania i deklaracje PIT, które można składać przez Internet bez podpisu elektronicznego, to:

  • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39);
  • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2011 (PIT-28);
  • deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2011;
  • deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2011 (PIT-16A);
  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) składany w 2012 roku.
Do identyfikacji podatnika potrzebne są następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer PESEL/NIP,
  • wysokość osiągniętego w 2010 r. przychodu.
Zmianą jest wpisywanie numeru PESEL zamiast NIP. Numer PESEL – jako identyfikator podatkowy – obowiązuje w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem pozostaje nadal numer NIP.

W 2011 roku z możliwości przesłania PIT-ów drogą elektroniczną skorzystało ponad 1,2 mln podatników (wg oficjalnych danych resortu finansów). Zdecydowaną większość przesyłanych drogą elektroniczną PIT-ów stanowiły te, które nie wymagają e-podpisu.

(Źródło: Podatki.biz)