e-Podatki

1.3. Zmiany rozporządzenia dotycząca ulgi na zakup kasy rejestrującej 2012-01-10


Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zgodnie z nim podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy, posiadającej potwierdzenie nie tylko wydane przez Ministra Finansów, ale i Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Zaproponowana zmiana polega na dostosowaniu przepisów ww. rozporządzenia do nowych zapisów ustawy o podatku od towarów i usług (dokonanych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach), obowiązujących od dnia 1 września 2011 r.

Zgodnie z art. 1 pkt 25 lit. c ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach od dnia 1 września 2011 r. do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać te kasy został upoważniony Prezes Głównego Urzędu Miar. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia odwołuje się w § 2 w ust. 1 pkt 2 i § 5 tylko do ważnych potwierdzeń Ministra Finansów, wydawanych przed dniem 1 września 2011 r. Konieczne stało się więc dostosowanie ww. przepisów rozporządzenia do nowych zapisów ustawy o podatku od towarów i usług tak, aby nie powstała luka w przepisach, która uniemożliwiałaby zastosowanie odliczeń lub zwrotów kwot wydatkowanych na zakup kas przez podatników, które to zwroty lub odliczenia gwarantowane są postanowieniami art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej z dnia 18 marca 2011 r., wydane przez Ministra Finansów potwierdzenia stwierdzające spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zachowują moc przez okres 3 lat od dnia ich wydania. Uzasadnia to dokonanie zmian w ww. przepisach rozporządzenia, tak aby regulacje te obejmowały okresy, w których potwierdzenia wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar, jak również te, w których potwierdzenia wydawał minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

(Źródło: Ministerstwo Finansów, podatki.biz)