e-Podatki

2.2. Czy rolnicy zostaną objęci podatkiem dochodowym? 2012-01-10


Od 2014 r. rolnicy mają zostać objęci podatkiem dochodowym, a do tego czasu obciążeni składką zdrowotną w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa. PKPP Lewiatan popiera te rozwiązanie, chociaż w okresie przejściowym rolnicy będą płacić podatek dochodowy i składkę zdrowotną znacznie niższe niż osoby pracujące poza rolnictwem.

Składka odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia jest częścią podatku dochodowego i dopiero objęcie nim rolników (w przypadku małych gospodarstw na zasadach uproszczonych) pozwoli racjonalnie rozwiązać problem finansowania opieki zdrowotnej przez rolników. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny płacić podatek dochodowy i składkę zdrowotną na takich samych zasadach.

„Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą płacą podatek dochodowy i związaną z nim składkę zdrowotną oraz podatek od nieruchomości, natomiast rolnicy uiszczają jedynie podatek rolny. Jego wysokość jest tak ustanowiona, że opodatkowanie dochodu rolników jest znacznie mniejsze niż opodatkowanie dochodu z działalności pozarolniczej. Różnica ta jeszcze się zwiększa, kiedy uwzględniamy składki emerytalne i rentowe, znacznie niższe w przypadku rolników. Oznacza to ukryte dofinansowanie rolników przez wszystkich pracujących poza rolnictwem – podkreśla Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Pracownicy i rzemieślnicy dofinansowują więc często zamożniejszych od nich rolników, co zakłóca   efektywną alokację kapitału i hamuje modernizację oraz wzrost gospodarki. Transfer dochodów do rolnictwa powoduje bowiem zmniejszenie inwestycji w innych bardziej rentownych i innowacyjnych branżach.

Produktywność w rolnictwie, szczególnie tak rozproszonym jak w naszym kraju, jest znacznie niższa niż w innych branżach. Dlatego powinniśmy przyspieszyć proces przechodzenia osób zatrudnionych w rolnictwie do innych, wyżej produktywnych sektorów. Dotowanie rolnictwa temu nie służy. Nie sprzyja też migracji z terenów rolniczych do dużych aglomeracji miejskich, w których już obecnie zaczyna brakować rąk do pracy. W efekcie zbyt wolno przebiega proces konsolidacji gospodarstw rolnych, który jest niezbędny, aby zwiększyć wydajność pracy i dochody rolników, tak aby w konsekwencji podnieść standard życia na wsi.

Dlatego zdecydowanie popieramy zapowiedziane przez rząd objęcie rolników podatkiem dochodowym i liczymy na to, że składka zdrowotna, ale również emerytalna i rentowa, zostaną powiązane z dochodem rolnika na takiej samej zasadzie, jak w przypadku osób pracujących poza rolnictwem" - dodaje Jeremi Mordasewicz.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)