e-Podatki

2.1. Podwyżka VAT na chipsy i chrupki? 2012-01-10


Poseł John Abraham Godson zwrócił się z interpelacją do ministra finansów w sprawie podwyższenia podatku VAT od produktów spożywczych, co do których środowisko medyczne apeluje o zaniechanie lub ograniczenie ich spożywania ze względu na następujące problemy zdrowotne pochodzące szczególnie od otyłości. Rozszerzenie zakresu produktów spożywczych podlegających opodatkowaniu wg stawki podstawowej m.in. o chipsy i chrupki zostanie przeanalizowane w porozumieniu z ministrem zdrowia oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.

Interpelacja nr 235 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od produktów spożywczych powszechnie uważanych za szkodliwe

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się sprawą podatku VAT od produktów spożywczych, w przypadku których środowisko medyczne apeluje o zaniechanie lub ograniczenie ich spożywania ze względu na następujące problemy zdrowotne pochodzące szczególnie od otyłości.

Sprawa dotyczy stawki podatkowej na następujące wyroby: chipsy, chrupki ziemniaczane, snacki - chrupki kukurydziane, pellety - chrupki pszenno-ziemniaczane oraz tortille (bez włączania do zakresu sprawy pieczywa w postaci placków pszennych popularnie zwanych „wrap”). Według Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wyżej opisane produkty występują pod następującymi pozycjami: chrupki ziemniaczane, chipsy, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 15.31.12-90.00 „Przetwory z ziemniaków zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, pozostałe, z wyłączeniem zamrożonych”, snacki (chrupki kukurydziane) i tortilla, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 15.61.33-53.00 „Żywność preparowana otrzymywana przez spęcznienie lub prażenie zbóż”.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT w poz. 20 pod nr PKWiU ex 15.3 wymienione zostały: Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, a w poz. 23 pod nr PKWiU 15.6: Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe, które, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535), objęte są stawką 8%. Tak więc chipsy, chrupki ziemniaczane i snacki podlegają opodatkowaniu stawką 8%. Jedynym wyjątkiem dla opisanych w sprawie produktów są pellety sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.82.13-50.00 „Wyroby wytłaczane lub ekspandowane, pikantne lub solone”, które podlegają, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu stawką w wysokości 23%. Wyżej opisane towary są jedynie przykładem produktów spożywczych, które mogą wywoływać niekorzystne skutki dla naszego zdrowia.

W obecnym przypadku stanu finansów naszego państwa i związanych z tym poszukiwań źródeł dochodów zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

Czy nie byłoby zasadne wskazanie przez specjalistów z zakresu żywienia gotowych produktów szkodliwych dla zdrowia i wyłączenie ich z obecnie istniejących klasyfikacji?

Czy nie byłoby zasadne nałożenie pełnej stawki VAT na takie produkty w celach pozyskania nowych wpływów do budżetu państwa oraz podjęcie próby ograniczenia ich spożywania?

Z poważaniem
Poseł John Abraham Godson

Łódź, dnia 29 listopada 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 235 w sprawie podatku VAT od produktów spożywczych powszechnie uważanych za szkodliwe

Szanowna Pani Marszałek! Nawiązując do przesłanej przy piśmie z dnia 6 grudnia 2011 r., znak: SPS-023-235/11, interpelacji pana posła Johna Abrahama Godsona w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług produktów spożywczych powszechnie uważanych za szkodliwe, uprzejmie informuję.

W Polsce produkty spożywcze podlegają opodatkowaniu wg 5-, 8- i 23-procentowej stawki podatku od towarów i usług.

Podstawowe produkty żywnościowe, takie jak: chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) oraz soki podlegają opodatkowaniu wg stawki 5% - na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Szczegółowy wykaz produktów spożywczych podlegających opodatkowaniu 5-procentową stawką podatku od towarów i usług wymieniony jest w załączniku nr 10 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. produkty spożywcze, które nie zostały wymienione w załączniku nr 10 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, a są wymienione w załączniku nr 3 do tej ustawy, podlegają opodatkowaniu wg stawki 8%. Stawką tą objęte są, co do zasady, wszystkie produkty spożywcze przetworzone.

Pozostałe produkty spożywcze (które nie są wymienione w ww. załącznikach) podlegają opodatkowaniu według 23-procentowej stawki. W grupie tych produktów opodatkowanych stawką podstawową mieszczą się również produkty spożywcze, które mogą wywoływać niekorzystne skutki dla zdrowia, takie jak alkohol, kawa i napoje gazowane oraz czekolada, słodycze, wyroby ciastkarskie i ciastka, których data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni. Dotyczy to również sklasyfikowanych (wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. - Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) w grupowaniu 10.72.19.0. „Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane” pelletów (które wymienił pan poseł w ww. interpelacji).

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż rozszerzenie zakresu produktów spożywczych podlegających opodatkowaniu wg stawki podstawowej o produkty, które pan poseł wymienił w swojej interpelacji, zostanie przeanalizowane w porozumieniu z ministrem zdrowia oraz ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Do ww. ministrów skierowałem odpowiednie wystąpienia z prośbą o ocenę zgłoszonych wniosków.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski