e-Podatki

1.4. KRUS przypomina o zasadach rozliczania podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2011 r. 2012-01-03


KRUS do dnia 29 lutego 2012 r. przekaże wszystkim rolnym emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych. W 2011 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy organy rentowe (w tym również KRUS) po upływie każdego roku podatkowego do końca lutego sporządzają i przekazują emerytowi/renciście, stosowny formularz PIT. KRUS przekaże dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT w tym samym terminie również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowym, a w przypadku osób mieszkających za granicą - do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawi formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego nie osiągał w 2011 r. innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2011.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym. Jeżeli zatem emeryt (rencista) stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

Zeznania takie składają również emeryci/renciści, którzy:

  • chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub
  • chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie przekroczył w 2011 r. kwoty 3.091 zł.

KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2011 r. m.in., jeżeli:

  • w ciągu 2011r. emeryturę lub rentę wypłacała więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS),
  • emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  • Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  • Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2011 r.).

W powyższych sytuacjach KRUS przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A, a emeryt lub rencista sam powinien wówczas złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

(Źródło: KRUS)