e-Podatki

1.1. Ministerstwo nadal zakłada, że podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniesie budżetowi ok. 1,8 mld zł 2012-01-03


Ministerstwo Finansów przekazało do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu z dnia 30 grudnia 2011 r. ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Komitet zajmie się tym prawdopodobnie 5 stycznia. Resort nadal zakłada, że podatek przyniesie w br. budżetowi ok. 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł.

Resort finansów odrzuca postulat Ministerstwa Skarbu Państwa, aby podatek od wydobycia niektórych kopalin uznano jako koszt w rozumieniu podatku dochodowego. W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano: "Nieuznanie podatku od wydobycia niektórych kopalin za koszt w podatkach dochodowych podyktowane jest przede wszystkim staraniem o zachowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego na niepogorszonym poziomie i ochroną, w ten sposób, społeczności lokalnej przed skutkami wprowadzenia podatku". Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w ramach konsultacji zmodyfikowało tak wzory do ustalenia stawek podatku, aby w większym stopniu uwzględniały koszty wydobycia metalu: "Nowe wzory równoważą przychody budżetowe z tytułu podatku z zyskami podmiotów wydobywających miedź i srebro. Modyfikacja dotyczy przede wszystkim górnych poziomów cenowych. Pozwoli to nie tylko na utrzymanie, ale też na zwiększenie produkcji górniczej“.

"W sytuacji bardzo poważnej dekoniunktury na rynku metali proponuje się stawkę procentową (1 proc.) co sytuuje wysokość obciążenia podatkowego na poziomie zbliżonym do obciążenia opłatą eksploatacyjną. Stawka podatkowa na okres załamania rynku będzie należeć do jednych z najniższych na świecie. (...) Wprowadzenie wzoru funkcji liniowej dla najniższych wartości średnich cen miedzi i srebra niweluje skokowe przejście do funkcji wyrażonych potęgą, jednocześnie pełniąc rolę bufora ochronnego przed zbyt wysokim opodatkowaniem w przypadku spadku cen do poziomów zagrażających rentowności opodatkowanej działalności. Z kolei kwotowe ograniczenie wysokości stawki podatku, eliminuje ryzyko skokowego wzrostu kwoty podatku w punktach wygaszenia funkcji potęgowych" - dodano.

Zgodnie z projektem wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów: ilości miedzi, wyrażonej w tonach oraz stawki podatkowej określonej oraz ilości srebra, wyrażonej w kilogramach oraz stawki podatkowej.

Ministerstwo Skarbu Państwa proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku - oprócz ceny metali powinno się uwzględnić m.in. koszty wydobycia oraz efektywność produkcji związaną ze złożami.

Podatek miałby obowiązywać od dnia 1 marca br.

(Źródło: PAP)