e-Podatki

2.1. Podatek od nieruchomości za garaże stanowiące integralną część lokalu mieszkalnego 2012-01-03


Podsekretarz stanu Maciej Grabowski odpowiedział na interpelację Johna Abrahama Godsona, posła na Sejm RP, w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży, przesłaną przy piśmie marszałka Sejmu z dnia 6 grudnia 2011 r.

Interpelacja nr 233 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości za garaże stanowiące integralną część lokalu mieszkalnego

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zainteresowanie się sprawą różnych stawek podatku od nieruchomości za zakup garażu stanowiącego integralną część zakupionego mieszkania.

Dla przykładu posłużę się sytuacją opisaną na portalu gazetaprawna.pl. Podatnik kupił mieszkanie. W podziemiu budynku był również parking dla 26 samochodów. 25 właścicieli kupiło mieszkanie wraz z miejscem postojowym. Nasz podatnik dokupił miejsce postojowe później. Ma więc odrębną księgę wieczystą (hipotekę) na mieszkanie i odrębną na miejsce postojowe w garażu. Miasto przez lata wydawało mu decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, z których wynikało, że za mieszkanie i garaż trzeba płacić według tej samej stawki, właściwej dla mieszkań. Ostatnio jednak samorząd zmienił zdanie i kazał opodatkować garaż według stawki dla budynków pozostałych, a więc dziesięć razy wyższej. Problem w tym, że wyższy wymiar podatku otrzymał tylko właściciel z wydzieloną hipoteką. W efekcie 25 pozostałych właścicieli miejsc postojowych w garażu płaci podatek niższy, a jeden właściciel - podatek dużo wyższy.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż w opisanym przypadku tylko nasz podatnik ma ustanowioną odrębną własność lokalu (garażu), a pozostali właściciele mogli nabywać lokale garażowe jako części składowe lokali mieszkalnych. Nie powinno się jednak obciążać podatnika podatkiem od nieruchomości według stawek pozostałych z tego tylko względu, że ma ustanowioną hipotekę. Decydujące znaczenie powinien mieć tylko charakter lokalu, a nie jego status. Garaż podziemny umieszczony w budynku mieszkalnym, który wspólnie z lokalem mieszkalnym spełnia funkcje mieszkaniowe tego samego właściciela, nawet jeśli stanowi inny rodzaj własności, tworzy z tym lokalem integralną częścią budynku mieszkalnego, powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

Czy jest możliwe uszczegółowienie przepisów w zakresie obciążania właścicieli nieruchomości w zakresie podatku od nieruchomości w wyżej opisanym przypadku?

Czy garaż przypisany do lokalu mieszkalnego w myśl przepisów nie powinien stanowić jego integralnej części, pomimo ustanowienia dwóch aktów własności?

Czy prawidłowa jest reakcja samorządu zmieniająca stawkę naliczanego podatku od nieruchomości?

Z poważaniem

Poseł John Abraham Godson

Łódź, dnia 29 listopada 2011 r.


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 233 w sprawie podatku od nieruchomości za garaże stanowiące integralną część lokalu mieszkalnego

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana Johna Abrahama Godsona, posła na Sejm RP, w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży, przesłaną przy piśmie marszałka Sejmu z dnia 6 grudnia 2011 r., SPS-023-233/11, uprzejmie wyjaśniam.

Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży, należy na wstępie wskazać, że w przepisach prawa garaż nie występuje jako rodzaj budynku; funkcję garażu mogą natomiast pełnić: oddzielne pomieszczenia, miejsca w budynku czy też cały obiekt budowlany - przeznaczone do przechowywania pojazdów mechanicznych.

Z uwagi na powyższe ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) nie przewiduje odrębnej stawki podatku od nieruchomości dla garaży.

Odrębne stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, stosuje się natomiast dla budynków lub ich części:

a) mieszkalnych;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Rozpatrując kwestię opodatkowania garaży, należy też mieć na względzie, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wymienione w tym przepisie nieruchomości, w tym budynki oraz części budynków. Zgodnie z definicją nieruchomości zawartą w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) pod pojęciem tym należy rozumieć części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z uwagi na powyższe w praktyce, w odniesieniu do garaży, możemy spotkać się z różnymi okolicznościami faktycznymi, a w konsekwencji również z odmiennymi stanami prawnymi, czego wynikiem będzie zastosowanie różnych stawek podatku od nieruchomości.

Stawkę podatku właściwą dla budynków mieszkalnych stosuje się w przypadku garaży będących pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) oraz dla garaży wielostanowiskowych mieszczących się w bryle budynku mieszkalnego, stanowiących element nieruchomości wspólnej z określeniem korzystania z poszczególnych miejsc w ramach podziału quoad usum. Garaż będący odrębną nieruchomością z księgą wieczystą podlega natomiast opodatkowaniu stawką jak dla budynków i ich części pozostałych.

Należy zatem podkreślić, że różnice w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości garaży wynikają wyłącznie z ich odmiennej sytuacji faktycznej i prawnej. Oznacza to, że kwestia opodatkowania garaży nie jest przypadkiem szczególnym, bowiem również wobec innych obiektów poza garażami możliwe jest stosowanie różnych stawek podatku od nieruchomości, w zależności od ich statusu. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie stanowi wyjątku w odniesieniu do garaży i nie stosuje wobec nich odmiennych reguł opodatkowania niż w przypadku innych przedmiotów opodatkowania, pomijając ich status prawny wynikający z odrębnych przepisów rangi ustawowej.

Powyższy sposób opodatkowania znajduje swoje potwierdzenie nie tylko w praktyce samorządowych organów podatkowych, ale również w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie.

Niemniej w wyroku z dnia 12 października 2011 r. sygn. akt II FSK 733/10 Naczelny Sąd Administracyjny zajął odmienne stanowisko. Wskutek tego w dniu 28 listopada 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w innej sprawie skierował pytanie prawne do poszerzonego składu NSA (postanowienie sygn. akt II FSK 535/10).

Zdaniem ministra finansów rozstrzygnięcie NSA w uchwale, choć wiąże w danej sprawie, będzie miało zasadnicze znaczenie odnośnie do ewentualnej zmiany linii orzeczniczej (w tej chwili, czekając na to stanowisko, sądy administracyjne zawieszają postępowania w podobnych sprawach).

Należy jednak zauważyć, że stawki podatku od nieruchomości wynikające z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są górnymi granicami stawek tego podatku, obowiązującymi w danym roku podatkowym. Natomiast określając stawki, rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów budynków, w szczególności ze względu na sposób ich wykorzystania (na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Wynika z powyższego, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje możliwość uchwalenia stawki podatku od nieruchomości dla garaży zaliczanych do budynków pozostałych w wysokości stawki stosowanej do opodatkowania budynków mieszkalnych lub ich części. Jednak decyzja w tym względzie należy wyłącznie do rady gminy.

Odnosząc się do kwestii prawidłowości zastosowania przez organ podatkowy stawki podatku od nieruchomości od garażu w opisanym na forum internetowym konkretnym przypadku, należy stwierdzić, że brak jest możliwości dokonania przez ministra finansów oceny w tym zakresie. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości na podstawie art. 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Decyzje organów podatkowych I instancji są weryfikowane w toku kontroli instancyjnej przez samorządowe kolegia odwoławcze oraz podlegają kontroli sądów administracyjnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Maciej Grabowski