e-Podatki

1.1. Deklaracje podatkowe w razie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatników VAT UE 2011-12-13


Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w razie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez podatników VAT UE.

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w razie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisó́w o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy VAT czynni co do zasady nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. dotyczy to również dotyczy podatników zarejestrowanych jako podatników VAT UE, jeżeli nie dokonali oni transakcji wewnątrzwspólnotowych za ten okres.

Do podatników VAT UE, którzy dokonali takiego zawieszenia działalności w trybie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie ma zastosowania przepis art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący wykreślenia ich z rejestru podatników VAT UE. Przepis ten dotyczy bowiem tylko takich przypadków, w których podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie zawiesił działalności.

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE natomiast, którzy powiadomili zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i którzy nie dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie są zobowiązani do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług, tym samym nie są w ogóle objeci zakresem art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)