e-Podatki

1.2. Wprowadzenie przez Polskę poziomu opodatkowania oleju napędowego zgodnego z wymaganym minimum unijnym 2011-12-06


Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin osiągnięcia przez Polskę minimum opodatkowania na olej napędowy (330 Euro za 1000 l ON) został wynegocjowany i określony w 2004 r., kiedy Polska przystępowała do UE i był on zapisany w dyrektywie energetycznej 2003/96/WE. Do osiągnięcia tego poziomu opodatkowania w terminie 1 stycznia 2012 r. Polska jest zobowiązana jako kraj, który przyjął warunki i wyzwanie wstąpienia do Unii Europejskiej.

Brak jest podstaw prawnych uzasadniających wszczęcie procedury zmierzającej do dalszego stosowania niższego niż wymagane unijne minimum na olej napędowy. Wszelkie dalsze zwolnienia lub obniżki jako odstępstwo od innych ram prawnych ustanowionych przepisami dyrektywy energetycznej mogą być wprowadzone jedynie na podstawie szczególnych uwarunkowań polityczno-gospodarczych. Ponadto nie mogą naruszać, ani być sprzeczne z zasadami wspólnego rynku, ani też zaburzać uczciwej konkurencji. Ewentualny wniosek, po zaopiniowaniu przez KE w terminie trzech miesięcy, wymaga jednomyślnej decyzji Rady, więc zgody wszystkich państw członkowskich.

Zdaniem Ministerstwa w obecnej sytuacji gospodarczej propozycja wystąpienia przez polski rząd z wnioskiem do UE o obniżenie poziomu opodatkowania w naszym kraju do mniejszego niż minimalne i mniejszego niż obowiązuje w krajach o gorszej sytuacji, nie ma szans powodzenia.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)