e-Podatki

1.1. Nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 2011-11-29


Od 1 stycznia 2012 r. zostanie wprowadzony nowy wzór wniosku ORD-IN. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN oraz jego załącznika ORD-IN/A do nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią, identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej (lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT) jest numer PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem jest nadal NIP. W poz. 1 – wyrazy „Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy” zostaną zastąpione wyrażeniem „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy”. Podobne zmiany wprowadzono w pozycji nr 4 oraz 11 oraz w załączniku ORD-IN/A (poz. 11).

(Źródło: Ministerstwo Finansów)