e-Podatki

1.2. Nowy wzór oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych 2011-11-22


Od przyszłego roku zmieniony zostanie wzór oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego (ORD-HZ). Formularz zostanie dostosowany do przepisów znowelizowanej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników oraz Ordynacji podatkowej.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Zmodyfikowano w nim oświadczenie ORD-HZ, aby było zgodne z uchwaloną 29 lipca 2011 r. ustawą o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zmianę identyfikatora osób fizycznych na PESEL.

Formularz ORD-HZ dostosowano do przepisów Ordynacji podatkowej (zmiany wprowadzono ustawą z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw). W katalogu praw, które mogą być przedmiotem przymusowej hipoteki, dodano „statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrętowego”. Formularz ORD-HZ uzupełniono o odpowiedni zapis.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od momentu jego ogłoszenia. Z nowym wzorem oświadczenia ORD-HZ można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

(Źródło: Ministerstwo Finansów, podatki.biz)